Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Data publikacji strony internetowej: 2004-07-14.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Węgrzyn, asi@krakow.rio.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 427-32-61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie przy ulicy Kraszewskiego 36

Budynek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie przy ulicy Kraszewskiego 36 nie jest w pełni dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Do wejścia głównego prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Pomieszczenia zajmowane przez Izbę znajdują się na III piętrze budynku. Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się pomieszczenie portierów i obsługi budynku, do których można się zwrócić o pomoc w celu wskazania docelowego miejsca. W całym budynku nie ma zamontowanej windy, ale właściciel obiektu, który wynajmuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie zaplanował na połowę tego roku tj. 2021 zakup schodołapu, dzięki któremu osoby niepełnosprawne będą mogły swobodnie dotrzeć do pomieszczeń Izby. Na parterze na końcu korytarza po lewej stronie zamontowana została toaleta dla osób niepełnosprawnych. Publiczne dostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przed wejściem do budynku przy ul. Kraszewskiego, w bliskiej odległości od wejścia głównego. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Izbę można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Podczas wizyty w Izbie możliwe jest skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego. Zamiar skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem planowanej wizyty.


Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu przy ulicy Jagiellońskiej 52

Siedziba Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu znajduje się w pomieszczeniach dawnego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu przy ulicy Jagiellońskiej 52. Pomieszczenia zajmowane przez Izbę znajdują się na III piętrze. Wejście główne do budynku prowadzi po schodach, w związku z czym w wejściu bocznym zamontowana została platforma dla niepełnosprawnych, która umożliwia dostęp i poruszanie po budynku na poziomie parteru. Mając powyższe na uwadze, dla osób nie mogących wejść na wyższe piętra budynku, zorganizowano punkt przyjęć na parterze budynku w pokoju nr 30. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Obecnie brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu położonym zaraz przy wejściu do budynku.


Zespół Zamiejscowy w Tarnowie przy Alei Solidarności 5-9

Siedziba Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie znajduje się w pomieszczeniach dawnego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie przy Alei Solidarności 5-9. W budynku znajdują się wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, pionowa – windy). Zastosowano również stosowne rozwiązania architektoniczne i środki techniczne: podjazd przed budynkiem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, rozsuwane automatycznie drzwi wejściowe oraz windy. Dostępna jest na parterze budynku toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W holu budynku na parterze znajduje się również, umieszczona w widocznym miejscu, tablica informacyjna. Informacją i pomocą służą także pracownicy portierni. W ramach ochrony przeciwpożarowej w budynku na klatkach schodowych zamontowano drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne. Drogi ewakuacyjne zostały właściwie oznaczone i oświetlone, wyznaczono także miejsce ewakuacyjne. Dźwiękowy System Ostrzegania ostrzega osoby przebywające w budynku o zagrożeniu pożarowym poprzez nadawanie nagranego komunikatu cyfrowego odtwarzanego automatycznie na wypadek zdarzenia alarmowego. Do budynku i wszystkich zajmowanych pomieszczeń można wejść z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu położonym zaraz przy wejściu do budynku.


Zespół Zamiejscowy w Oświęcimiu przy ulicy Bema 12

Siedziba Zespołu Zamiejscowego w Oświęcimiu znajduje się w pomieszczeniach wynajmowanych od Zakładu Budownictwa Miejskiego przy ulicy Bema 12. Jest to budynek parterowy. Przed wejściem zainstalowano domofon, do budynku można swobodnie wjechać wózkiem dla osób niepełnosprawnych – bezpośrednio z chodnika do pomieszczeń Izby ( nie ma żadnych schodów ani innych utrudnień). W budynku nie ma toalety przystosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową; nie ma też oznaczeń w alfabecie Braile`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Do budynku i wszystkich zajmowanych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Obecnie brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy