Klauzula informacyjna

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

dotycząca administrowania danymi osobowymi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie informuje, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków, którą kieruje Prezes Izby.

 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Artura Batora, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@krakow.rio.gov.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Regionalnej Izby Obrachunkowej na podstawie:

·         art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 1 w zw. z ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

·         ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.

 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.

 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

 

7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.