Zarządzenie nr 651/8/14
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Krakowie

z dnia 17 stycznia 2014 r.

 


w sprawie: procedur dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113), w związku z ustawą z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

 

W celu realizacji postanowień ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ustalam procedury dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – zwanej dalej RIO.

 

§ 1

 

1. Każdej osobie, która korzystając z prawa dostępu do informacji publicznej, chce pozyskać informację będącą w posiadaniu RIO należy informację tę udostępnić, z zachowaniem postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej.

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, przy czym z uwagi na charakter zadań realizowanych przez RIO, zaleca się pobieranie pisemnych wniosków (z określeniem żądania oraz podaniem imienia i nazwiska), w przypadku gdy odpowiedź udzielana będzie pisemne.

 

§ 2

 

1.    Po wpłynięciu do RIO wniosku dotyczącego udostępnienia informacji publicznej, Prezes RIO lub upoważniona przez niego osoba przekazuje realizację wniosku, w zależności od zakresu żądania, odpowiednio do:

?          Zastępcy Przewodniczącego Kolegium Izby;

?          Przewodniczącego Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

?          Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;

?          Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej; 

?          Naczelnika Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń;

?          Kierownika Biura Izby.

2. Podmioty wymienione w ust. l, niezwłocznie wyznaczają spośród podległych sobie pracowników osobę odpowiedzialną za przygotowanie oraz zweryfikowanie materiału, który podlegać będzie udostępnieniu. Potwierdzeniem przygotowania i zweryfikowania materiału przez pracownika Izby, pod kątem możliwości jego udostępnienia zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, będzie jego czytelny podpis (imię, nazwisko) z określeniem daty, złożony na wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz podanie ilości kart mogących zostać udostępnionych. Podmioty wymienione w ust. l, mają obowiązek obok podpisu podległego sobie pracownika, nanieść odręczną parafkę jako akceptację udostępnienia informacji publicznych.

3.  Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji wydanej przez Prezesa RIO, przygotowanej i zaparafowanej ( na egzemplarzu pozostającym w Izbie) przez osoby o których mowa w ust. l i 2.

4. Prezes RIO może upoważnić wyznaczoną przez siebie osobę lub zespół osób dla realizacji konkretnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

 

§ 3

 

1. Po określeniu zakresu udostępnianej informacji, zgodnie z § 2, Prezes RIO lub upoważniona przez niego osoba, wyznaczają termin realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

2. W odpowiedzi na wniosek, o którym mowa w ust. l, należy podać czas i miejsce udostępniania informacji. Informacje udostępniane są wyłącznie w godzinach pracy RIO.

3. Udostępnianie informacji publicznej dokonywane jest w obecności pracownika RIO, którego wyznaczają osoby wymienione w ust. l § 2 niniejszego zarządzenia, spośród podległych sobie pracowników.

 

§ 4

 

1. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, RIO ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, RIO może, po uzyskaniu akceptacji Kierownika Biura Izby, pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom, zgodnie z wykazem pobieranych opłat stosowanych przy udostępnianiu informacji publicznych, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. W załączniku każdorazowo określa się termin jego obowiązywania.

 

§ 5

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem oraz podczas jego interpretacji należy kierować się postanowieniami ustawy o dostępie do informacji publicznej

 

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.