Zamknij okno Drukuj dokument

Wystąpienie pokontrolne Miasto i Gmina Myślenice kontrola kompleksowa

WK-613-25/18

Kraków, dnia 07.08.2018 r.

 

 

Pan

Maciej Ostrowski

Burmistrz

Miasta i Gminy

Myślenice

 

 

 

 

Uprzejmie informuję Pana Burmistrza, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 561) przeprowadziła kontrolę kompleksową Miasta i Gminy Myślenice, zakresie gospodarki finansowej, w tym realizacji zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w latach 2016 – 2017 i w 2018 r., do dnia obowiązywania upoważnień do przeprowadzenia kontroli.

 

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych, udokumentowanych w protokole kontroli podpisanym w dniu 13 czerwca 2018 r., przekazuję Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

 

Przedstawia się w nim stwierdzone nieprawidłowości w okresie objętym aktualną kontrolą kompleksową, osoby odpowiedzialne za ich powstanie oraz wnioski pokontrolne zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności, przewidziane do realizacji przez kontrolowaną jednostkę, stosownie do postanowień art. 9 ust. 2 ww. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych:

 

Zamówienia publiczne

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 1

 

-         zawarcie z tym samym radcą prawnym w 2015 r. dwóch umów o świadczenie usług pomocy prawnej z czego jedną o wartości 176.709,35 zł brutto zawarto w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, drugą o wartości 67.895,96 zł z pominięciem ustawy.

Przedmiotem umowy z dnia 12 stycznia 2015 r. było świadczenie usług kompleksowej pomocy prawnej na rzecz Gminy Myślenice – Jednostki Realizującej Projekt pn.: „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice”.

Przedmiotem umowy z dnia 1 marca 2015 r. było świadczenie usług pomocy prawnej w zakresie postępowań prowadzonych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, gdzie zamawiającym była Gmina Myślenice. 10 punktowy zakres przedmiotowy obydwu umów był tożsamy. Rozróżnienie zamówień publicznych, objętych umowami, dotyczyło źródeł finansowania, tj. zamówień realizowanych ze środków własnych, a zamówień finansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie przewiduje wyłączeń ze względu na pochodzenie środków na realizację zadania.

Umowy z dnia 12 stycznia 2015 r. i 1 marca 2015 r. łączy tożsamość przedmiotowa i funkcjonalna zamówienia, a także czasowa  oraz możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę (co miało miejsce w tym przypadku), tak więc udzielenie zamówień winno przebiegać w ramach jednego postępowania. Powyższe świadczy o nieprzestrzeganiu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w powiązaniu z art. 7 ust. 3 gdzie wskazano, że zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, w powiązaniu z art. 32 ust. 2 stwierdzającego, że Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Powyższym działaniem naruszono ponadto zasady gospodarki finansowej dotyczące ponoszenia wydatków przez jednostki sektora finansów publicznych, wyrażone w art. 254 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zasadę dotyczącą zachowania należytej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym wyrażaną w art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Burmistrz Miasta i Gminy.

 

Wniosek pokontrolny nr 1 – Dokonywanie na etapie wszczęcia postępowania oceny pełnego zakresu usług, wymaganych przez zamawiającego w ramach roku budżetowego w celu uniknięcia dzielenia zamówienia na części, które prowadzić może do ominięcia stosowania ustawy. Przestrzeganie art. 4 pkt 8, w powiązaniu z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 , poz. 1579, z późn. zm.) oraz art. 32 ww. ustawy oraz art. 254 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2077, z późn. zm.) i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 994).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 2

 

-         zastosowanie trybu zapytania o cenę w postępowaniu pn.: Kompleksowa pomoc prawna na rzecz Gminy Myślenice – Jednostki Realizującej Projekt pn. Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej co stanowi o naruszeniu art. 70 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż usługa polegająca na kompleksowej obsłudze prawnej nie jest usługą, którą można uznać za powszechnie dostępną oraz o ustalonych standardach jakościowych.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji i Inspektor w Wydziale Inwestycji.

 

Wniosek pokontrolny nr 2 – Udzielanie zamówień publicznych w trybie zapytania o cenę tylko w przypadku jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 , poz. 1579, z późn. zm.).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 3

 

-         udzielenie zamówień na usługi pobierania opłat postojowych bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, co stanowi w latach 2015 - 2016  naruszenie zasady powszechności stosowania zamówień publicznych wyrażonej w art. 3 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz o nieprzestrzeganiu art. 32 ww. ustawy. Niezastosowanie trybu przetargowego w 2017 r. świadczy o naruszeniu zasady powszechności wyrażonej w art. 3 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz art. 32 w związku z art. 5b ww. ustawy. Powyższe świadczy także o nieprzestrzeganiu art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Udzielenie zamówień na usługi pobierania opłat postojowych skutkowały wydatkami na łączną sumę: w 2015 r. – 229.157,08 zł brutto, w 2016 r. –  217.134,00 zł brutto, w 2017 r. – 196.928,00 zł brutto.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Burmistrz Miasta i Gminy.

 

Wniosek pokontrolny nr 3 Przestrzeganie zasady powszechności określonej w art. 3 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.).  oraz art. 32 w związku z art. 5b ww. ustawy, a także przepisu określonego w art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.), poprzez właściwe określanie wartości zamówień oraz udzielanie zamówień publicznych wyłącznie wykonawcom wybranym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 4

 

-         zawarcie w dniu 04.02.2014 r. w trybie z wolnej ręki umowy o świadczenie usługi kompleksowej pomocy prawnej na rzecz Gminy Myślenice – Jednostki Realizującej Projekt pn.: „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenice” opiewającej na kwotę 161.984,36 zł brutto pomimo, iż jej zakres pokrywał się z umową z dnia 02.01.2014 r. o świadczenie usługi pomocy prawnej opiewającej na kwotę 67.895,96 zł brutto zawartej z tym samym wykonawcą. Wykonawca w ramach umowy z dnia 02.01.2014 r. winien wykonać zadania określone w umowie z dnia 04.02.2014 r. Powyższe świadczy o naruszeniu art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

 

Wniosek pokontrolny nr 4 – Egzekwowanie od wykonawców  realizacji zawartych umów oraz zachowanie szczególnej staranności przy wydatkowaniu środków publicznych zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2018 r., poz. 994).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 5

 

-         niewskazanie w ogłoszeniu o zamówieniu pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice na lata 2018-2019 informacji dotyczących kryterium oceny ofert i ich znaczenia. Powyższe jest niezgodne z art. 41 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 

Wniosek pokontrolny nr 5 – Zawieranie w ogłoszeniach o zamówieniach publicznych co najmniej informacji wskazanych w art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 6

 

-         wezwanie wykonawcy w toku postępowania pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice na lata 2018-2019, gdzie  wartość zamówienia przekraczała kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, do złożenia w terminie 6 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ww. ustawy. Powyższe świadczy o nieprzestrzeganiu art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym termin ten nie może być krótszy niż 10 dni.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 

Wniosek pokontrolny nr 6 – Wzywanie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub   dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminach nie krótszych, niż określone w art. 26  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 7

 

-         zawarcie umowy nr 405.04.2013 z dnia 22.04.2013 r., której przedmiotem są m.in. usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyższe świadczy o naruszeniu zasady powszechności wyrażonej w art. 3 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz o nieprzestrzeganiu art. 32 wyżej wymienionej ustawy w związku z art. 44 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Burmistrz Miasta i Gminy.

 

Wniosek pokontrolny nr 7 Przestrzeganie zasady powszechności określonej w art. 3 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. , poz. 1579, z późn. zm.)  oraz art. 32  ww. ustawy w związku z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.), poprzez właściwe określanie wartości zamówień oraz udzielanie zamówień publicznych wyłącznie wykonawcom wybranym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 8

 

-         przypadki dokonania zwrotu (lub jego braku) przez zamawiającego kwoty pozostawionej przez wykonawcę na zabezpieczenie należytego wykonania umowy po upływie okresu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane oraz zwrotu (lub jego braku) kwot pozostawionych na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji po upływie 15 dni od zakończenia okresu objętego gwarancją. Powyższy stan jest niezgodny z przepisami określonymi w art. 151 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. I tak:

 

·         kwota w wysokości 30.299,81 zł wynikająca z umowy nr GPI.3.272.09.2014 z dnia 1.09.2014 r. pozostawiona na zabezpieczenie należytego wykonania zadania pn. „Modernizacja budynku OSP Borzęta” została zwrócona w wysokości 70 % w dniu 28.11.2014 r. w kwocie 21.209,89 zł powiększonej o odsetki. Odbiór końcowy miał miejsce w dniu 15.10.2014 r. Pozostała kwota w wysokości 30 % pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji została zwrócona równie po terminie w dniu 04.12.2017 r. w wysokości 9.089,95 zł. powiększonej o odsetki. Okres gwarancji 36 m-cy,

·         kwota w wysokości 27.112,39 zł wynikająca z umowy nr GPI.3.272.10.2014 z dnia 1.09.2014 r. pozostawiona na zabezpieczenie należytego wykonania zadania pn. „Modernizacja budynku OSP Osieczany” została zwrócona w wysokości 70 % w dniu 28.01.2015 r. w kwocie 18.978,67 zł powiększonej o odsetki. Odbiór końcowy miał miejsce w dniu 13.11.2014 r. Pozostała kwota w wysokości 30 % pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji została zwrócona równie po terminie w dniu 18.01.2018 r. w wysokości 8.133,72 zł powiększonej o odsetki. Okres gwarancji wynosił 36 m-cy.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: były Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji.

 

·         kwota w wysokości 6.588,79 zł wynikająca z umowy nr 986/15 z dnia 6.10.2015 r. pozostawiona na zabezpieczenie należytego wykonania zadania pn. „Zamiana kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy” została zwrócona w wysokości 70 % w dniu 01.06.2016 r. w kwocie 4.612,15 zł powiększonej o odsetki. Odbiór końcowy miał miejsce w dniu 17.03.2016 r.,

·         kwota w wysokości 29.599,95 zł wynikająca z umowy nr 972/17 z dnia 28.09.2017 r. pozostawiona na zabezpieczenie należytego wykonania zadania pn. „regulacja cieku wodnego San”. Pomimo że odbiór końcowy miał miejsce w dniu 18.12.2017 r. do dnia kontroli niniejszego zagadnienia, tj. do 22.03.2018 r. nie dokonano zwrotu 70 % zabezpieczenia (tj. kwoty 20.719,96 zł).

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Inspektor w Wydziale Inwestycji.

 

·         kwota w wysokości 24.889,66 zł wynikająca z umowy nr 707/16 z dnia 25.07.2016 r. pozostawiona na zabezpieczenie należytego wykonania zadania pn. „budowa zaplecza sanit. szatniowego przy boisku sportowym” została zwrócona w wysokości 70 % w dniu 13.12.2016 r. w kwocie 17.422,76 zł powiększonej o odsetki. Odbiór końcowy miał miejsce w dniu 30.08.2016 r.,

·         kwota w wysokości 14.668,30 zł wynikająca z umowy nr 735/17 z dnia 29.06.2017 r. pozostawiona na zabezpieczenie należytego wykonania zadania pn. „przebudowa drogi w Borzęcie” została zwrócona w wysokości 70 % w dniu 10.11.2017 r. w kwocie 10.267,81 zł powiększonej o odsetki. Odbiór końcowy miał miejsce w dniu 18.09.2017 r.,

·         kwota w wysokości 10.432,25 zł wynikająca z umowy nr 1158/17 z dnia 12.12.2017 r. pozostawiona na zabezpieczenie należytego wykonania zadania pn. „modernizacja kotłowni w Sz. P. w Jaworniku”. Odbiór końcowy miał miejsce w dniu 28.12.2017 r., do dnia kontroli niniejszego zagadnienia tj. do 22.03.2018 r. nie dokonano zwrotu 70 % zabezpieczenia (tj. kwoty 7.302,57 zł).

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Inspektor w Wydziale Inwestycji.

 

·         kwota w wysokości 16.339,08 zł wynikająca z umowy nr 877/17 z dnia 30.08.2017 r. pozostawiona na zabezpieczenie należytego wykonania zadania pn. „dostawa sprzętu komputerowego” została zwrócona w wysokości 70 % w dniu 28.02.2018 r. w kwocie 11.437,36 zł powiększonej o odsetki. Odbiór końcowy miał miejsce w dniu 13.10.2017 r. 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Inspektor w Wydziale Strategii, Promocji i Rozwoju Gospodarczego.

 

Analogiczną nieprawidłowość stwierdzono w toku poprzedniej kontroli kompleksowej, co zostało przedstawione w wystąpieniu pokontrolnym nr WK-613-126/14 z dnia 22.05.2015 r. w opisie nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 22.

 

Wniosek pokontrolny nr 8 – Przestrzeganie postanowień art. 151 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), poprzez dokonywanie zwrotu zabezpieczeń należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane oraz zwrotu kwot pozostawionych na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji nie później niż w 15-tym dniu od dnia zakończenia okresu objętego gwarancją.

 

Dług publiczny

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 9

 

-         nieterminowa spłata raty pożyczki w kwocie 5.025,00 zł, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, co było niezgodne z postanowieniami umowy nr P/041/14/02 zawartej w dniu 24.07.2014 r. Zgodnie z harmonogramem spłaty ujętym w § 4 ww. umowy termin zapłaty powyższej raty przypadał na dzień 31.03.2016 r., natomiast zapłaty dokonano w dniu 4.04.2016 r.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Miasta i Gminy Myślenice.

 

Wniosek pokontrolny nr – Terminowe regulowanie uprzednio zaciągniętych zobowiązań, poprzez dokonywanie płatności zobowiązań finansowych, a w szczególności rat pożyczek, w terminach ich wymagalności wskazanych w umowach.

 

Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 10

 

-         zastosowanie klasyfikacji budżetowej wydatków w ewidencji księgowej Miasta i Gminy Myślenice niezgodnie z zasadami wynikającymi z załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Powyższe dotyczy zaklasyfikowania wydatków poniesionych z tytułu dotacji udzielonych w 2016 r. na rzecz 4 podmiotów objętych kontrolą w kwocie ogółem 67.050,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w § 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom”. Ww. wydatki zgodnie z zasadami klasyfikacji budżetowej wynikającymi z załącznika nr 4 do ww. rozporządzenia powinny zostać ujęte w § 2360 – „Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy.

 

Wniosek pokontrolny nr 10 – Prowadzenie ewidencji księgowej wydatków wg prawidłowych podziałek klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1053,

z późn. zm.).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 11

 

         nieopublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia 31 maja 2017 r. sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016. Powyższy stan jest niezgodny z przepisem określonym w art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu oraz Burmistrz Miasta i Gminy.

 

Analogiczną nieprawidłowość stwierdzono w toku poprzedniej kontroli kompleksowej, co zostało przedstawione w wystąpieniu pokontrolnym nr WK-613-126/14 z dnia 22.05.2015 r. w opisie nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 15.

 

Wniosek pokontrolny nr 11 Przestrzeganie przepisu określonego w art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.), w myśl którego organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później, niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany m.in. opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 12

 

-         brak wskazania terminu dokonania wyboru ofert w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Miasta i Gminy Myślenice w 2016 r. Powyższe stanowi o naruszeniu przepisu określonego w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu oraz Burmistrz Miasta i Gminy.

 

Wniosek pokontrolny nr 12 – Przestrzeganie przepisu określonego w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.) poprzez zamieszczanie w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert m.in. informacji w zakresie terminu dokonania wyboru ofert.

 

Realizacja wydatków bieżących

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 13

 

-         zawarcie umowy nr 405.04.2013 z dnia 22.04.2013 r. oraz aneksu nr 2 z dnia 21 kwietnia 2016 r. bez określonego terminu realizacji, na podstawie których Burmistrz zaciągnął zobowiązania finansowe obciążające kolejne lata budżetowe, bez stosownego upoważnienia do takiego działania, udzielonego przez Radę Gminy w limitach wydatków wskazanych w wieloletniej prognozie finansowej. Powyższe stanowi naruszenie zapisów ujętych w art. 226 ust. 1 pkt 1 i pkt 8 w związku z art. 228 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przedmiotem ww. umowy są m.in. usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT.

Z tytułu realizacji ww. umowy Gmina Myślenice w latach 2013 – 2017 wydatkowała kwotę 339.385,66 zł brutto (275.923,30 zł netto).

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Burmistrz Miasta i Gminy oraz Skarbnik Gminy.

 

Wniosek pokontrolny nr 13 Zaciąganie zobowiązań obciążających budżety Miasta i Gminy na lata przyszłe wyłącznie w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy w limitach określonych w wieloletniej prognozie finansowej, stosownie do postanowień art. 226 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 228 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 14

 

-         dokonanie akceptacji i rozliczenie przedkładanych przez trzech zleceniobiorców rachunków wystawionych w związku z realizacją umów zlecenia zawartych z wyżej wymienionymi w dniu 02.01.2014 r. oraz w dniu 02.01.2015 r., bez wcześniejszego przedłożenia przez nich sprawozdań miesięcznych zawierających wykaz wykonanych prac. Powyższe świadczy o nieprzestrzeganiu art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 3 ust. 2 i § 5 ust. 3 zawartych umów, gdzie określono, iż warunkiem wystawienia rachunku przez zleceniobiorcę jest przedłożenie przez niego sprawozdania miesięcznego zaakceptowanego przez zleceniodawcę.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Burmistrz (jako kierownik Jednostki Realizującej Projekt), Naczelnik Wydziału Inwestycji (kierownik Jednostki ds. Realizacji Projektu MAO), Inspektor w Wydziale Inwestycji Inspektor w Wydziale Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji (Księgowy projektu).

 

Wniosek pokontrolny nr 14 – Zachowanie szczególnej staranności oraz dokonywanie rzetelnej kontroli  realizacji umów zlecenia celem zapewnienia pełnej realizacji usług przewidzianych tymi umowami i udokumentowanie wykonania zleconych usług zgodnie z zapisami zawartych umów i wymogami art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 15

 

-         wypłacenie na podstawie umowy o świadczenie usługi pomocy prawnej z dnia  01.03.2015 r. wykonawcy wynagrodzenia wyższego o 7.543,94 zł brutto niż wynikające z § 10 tejże umowy.

W umowie o świadczenie usługi pomocy prawnej zawartej z dnia 1.03.2015 r. z radcą prawnym wskazano w § 10, że tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci wykonawcy kwotę 55.199 zł netto plus stosowny podatek VAT wg stawki 23 % w wysokości 12.695,99 zł, co stanowi łącznie kwotę 67.895,96 zł brutto. Wykonawca wystawił 10 faktur po 7.543,99 zł każda na łączną kwotę 75.439,90 zł brutto podczas gdy, winien wystawić faktury na łączną kwotę 67.895,96 zł brutto. Powyższe świadczy o nie respektowaniu postanowień zawartej umowy i nienależytym zabezpieczeniu interesu gminy, co w konsekwencji stanowi naruszenie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Naczelnik Wydziału Ogólno-Administracyjnego, Główna Księgowa, Dyrektor Urzędu.

 

Wniosek pokontrolny nr 15 Egzekwowanie od Wykonawców przestrzegania zapisów zawartych umów, w szczególności w zakresie wynagrodzenia, a także podjęcie skutecznych działań zapewniających rzetelne i prawidłowe pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym rozliczanie z wykonawcami zgodnie z wymogami art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 16

 

         przypadki dokonania wydatków z tytułu podróży służbowej bez zatwierdzenia dowodu źródłowego do wypłaty przez Burmistrza Miasta i Gminy lub inną osobę posiadającą upoważnienie do dysponowania środkami pieniężnymi, co było niezgodne ze wskazaniami art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w powiązaniu z art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Powyższe dotyczyło wydatków z tytułu delegacji nr 197/2017 z dnia 27.06.2017 r. na kwotę 249,79 zł oraz delegacji nr 198/17 z dnia 27.06.2017 r. na kwotę 53,49 zł.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Inspektor w Wydziale Finansowym.

 

Wniosek pokontrolny nr 16 – Dokonywanie wydatków po zatwierdzeniu ich do wypłaty przez Burmistrza Miasta i Gminy lub osobę przez niego upoważnioną stosownie do zapisów ujętych w art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.), w powiązaniu z art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.), z których wynikają wyłączne kompetencje kierownika jednostki do dysponowania środkami pieniężnymi oraz do powierzenia obowiązków w tym zakresie pracownikowi jednostki.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 17

 

-         wystawienie polecenia wyjazdu służbowego dla Burmistrza przez Dyrektora Urzędu Miasta i Gminy pomimo braku stosownego upoważnienia do wykonywania ww. czynności. Powyższy stan świadczy o nieprzestrzeganiu przepisu określonego w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w którym wskazano, cyt.: Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności – wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały. Powyższe dotyczy polecenia wyjazdu służbowego: nr 152/16 z dnia 9.05.2016 r. na kwotę 40,00 zł, nr 153/16 z dnia 10.05.2016 r. na kwotę 33,43 zł, nr 159/16 z dnia 12.05.2016 r. na kwotę 119,03 zł.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Dyrektor Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

 

Wniosek pokontrolny nr 17 – Przestrzeganie przepisu określonego w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w myśl którego czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności – wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały (Dz. U. z 2016 r., poz. 902, z późn. zm.).

 

Sprawozdawczość budżetowa

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 18

 

-         wyliczanie skutków obniżenia górnych stawek podatków w podatku od nieruchomości w latach 2016 – 2017 oraz w podatku od środków transportowych w 2016 r. w oparciu o podstawę opodatkowania wynikającą z zapisów programu komputerowego, bez uwzględnienia faktycznych przypisów i odpisów podatku należnego zrealizowanych w księgach rachunkowych. W związku z przyjęciem powyższej metody dokonywania obliczeń, wystąpiły m.in. przypadki ujęcia w sprawozdaniach zbiorczych Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych oraz Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych Miasta i Gminy w danym roku skutków obniżenia górnych stawek podatków danych, które nie miały pełnego potwierdzenia w dokumentacji źródłowej.

Powyższy stan jest niezgodny z przepisem określonym w § 9 ust. 1 ówcześnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz § 3 ust. 1 pkt 9 instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 39 do ww. rozporządzenia.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych, Sekretarz Gminy i Główny księgowy.

 

Analogiczną nieprawidłowość stwierdzono w toku poprzedniej kontroli kompleksowej, co zostało przedstawione w wystąpieniu pokontrolnym nr WK-613-126/14 z dnia 22.05.2015 r. w opisie nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 7.

 

Wniosek pokontrolny nr 18 – Wykazywanie w sprawozdaniach budżetowych Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych oraz Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych, kwot skutków obniżenia górnych stawek podatków w sposób rzetelny i prawidłowy, zgodnie z przepisem określonym w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 109), wyliczonych w oparciu o zapis ujęty w § 3 ust. 1 pkt 9 instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 36 do ww. rozporządzenia. Sporządzenie i przekazanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie korekt sprawozdań Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych oraz Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych Miasta i Gminy za 2016 r. i 2017 r. z uwzględnieniem prawidłowo wyliczonych skutków obniżenia górnych stawek podatków od nieruchomości i od środków transportowych w terminie do dnia 18 września 2018 r.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 19

 

-         nieprawidłowe wykazanie w sprawozdaniu Rb-27S oraz Rb-PDP za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenia zaległości podatkowych, co stanowi o nieprzestrzeganiu § 9 ust. 1 ówcześnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz § 3 ust. 1 pkt 10 instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 39 do ww. rozporządzenia.

 

Klasyfikacja

Rok

Wykazano w sprawozdaniu Rb-27s

Winno się wykazać
w sprawozdaniu Rb-27s

dz. 756 rozdz. 75616 § 031

2017

21.034,91

20.829,91

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych, Sekretarz Gminy oraz Główny Księgowy.

 

Wniosek pokontrolny nr 19 – Wykazywanie w sprawozdaniach budżetowych Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych oraz Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych, kwot umorzeń zaległości podatkowych w sposób rzetelny i prawidłowy, zgodnie z przepisem określonym w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 109), wyliczonych w oparciu o zapis ujęty w § 3 ust. 1 pkt 11 instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 36 do ww. rozporządzenia. Sporządzenie i przekazanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie korekt sprawozdań Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych oraz Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych Miasta i Gminy za 2017 r. z uwzględnieniem prawidłowo wyliczonych skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy w terminie do 13 września 2018 r.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 20

 

-         nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania jednostkowego Urzędu Miasta i Gminy Myślenice Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, wg stanu na koniec IV kwartału 2017 r. poprzez niewykazanie w części A „Zobowiązania według tytułów dłużnych”, zobowiązań wymagalnych w wysokości 19.571,08 zł. Powyższą kwotę stanowiła:

 

·         kwota w wysokości 8.133,72 zł pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji wynikająca z umowy nr GPI.3.272.10.2014 z dnia 1.09.2014 r. na zadanie pn. „Modernizacja budynku OSP Osieczany”,

 

·         kwota w wysokości 11.437,36 zł pozostawiona na zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynikająca z umowy nr 877/17 z dnia 30.08.2017 r. na zadanie pn. „Dostawa sprzętu komputerowego”.

 

W konsekwencji zaniżono wielkość zobowiązań wymagalnych w sprawozdaniu łącznym Gminy Myślenice Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2017 r.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: osoby podpisujące sprawozdanie tj. Sekretarz Gminy działający z upoważnienia Burmistrza oraz Główny Księgowy.

 

Wniosek pokontrolny nr 20 – Sporządzanie sprawozdań Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji zgodnie z zasadą określoną w § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1773), m.in. poprzez wykazywanie kwot zobowiązań wymagalnych ustalonych w oparciu o definicję tych zobowiązań ujętą w § 2 ust. 1 pkt 4 w załączniku nr 9 do ww. rozporządzenia zawierającego Instrukcję sporządzania sprawozdań.

 

                Niezależnie od wyszczególnienia indywidualnej odpowiedzialności za powstanie nieprawidłowości w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania Miasta i Gminy Myślenice, poprzez wskazanie merytorycznych pracowników, Burmistrz Miasta i Gminy oraz Skarbnik Gminy ponoszą w odpowiednim zakresie, odpowiedzialność z tytułu nadzoru, za opisane w wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości.

 

W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, do wniosków pokontrolnych zawartych w wyżej wymienionym wystąpieniu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium Izby, stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

 

Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

Bieg terminu, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

 

W terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, kontrolowana jednostka jest obowiązana zawiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania.

 

Poinformowanie niezgodnie z prawdą, o wykonaniu wniosków pokontrolnych jest zagrożone sankcją określoną w art. 27 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

 

 

Jednocześnie informuje się, że treść niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zawierającego wnioski pokontrolne oraz opis nieprawidłowości do poszczególnych wniosków pokontrolnych, a także wskazanie osób odpowiedzialnych za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości, udokumentowanych w protokole kontroli, po zakończeniu obowiązujących procedur pokontrolnych, określonych przepisami ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 561), ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, na stronie internetowej: www.bip.krakow.rio.gov.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

 

 

Do wiadomości:

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Myślenicach

 

Załączniki

MiG Myślenice(k)18 (514.2kB)    
Metryka MiG Myślenice(k)18 (32kB)    

Metadane

Źródło informacji:Wojciech Rup
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Rup
Data wprowadzenia:2018-09-10 13:34:24
Opublikował:Dariusz Melerowicz
Data publikacji:2018-09-10 15:17:54
Ostatnia zmiana:2018-09-10 15:18:04
Ilość wyświetleń:990