Zamknij okno Drukuj dokument

Wystąpienie pokontrolne Gmina Miejska Kraków kontrola kompleksowa

WK-613-122/17

Kraków, dnia 25.06.2018 r.

 

 

 

Pan

Jacek Majchrowski

Prezydent

Miasta Krakowa

 

 

 

 

 

Uprzejmie informuję Pana Prezydenta, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 561, z późn. zm.), przeprowadziła kontrolę kompleksową Gminy Miejskiej Kraków, w zakresie gospodarki finansowej, w tym realizacji zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem działalności w latach 2015-2017 i w 2018 r., do dnia obowiązywania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

 

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych, udokumentowanych w protokole kontroli, podpisanym w dniu 25 kwietnia 2018 r., przekazuję Panu Prezydentowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

 

Przedstawia się w nim stwierdzone nieprawidłowości, osoby odpowiedzialne za ich powstanie oraz wnioski pokontrolne zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności, przewidziane do realizacji przez kontrolowaną jednostkę, stosownie do postanowień art. 9 ust. 2 ww. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych:

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 1

 

-        nieprzeprowadzenie pełnej i konsekwentnej realizacji wniosków pokontrolnych, przedstawionych w piśmie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Nr WK-613-134/13 z dnia 21.08.2014 r. Dotyczy, częściowego niewykonania wniosku w zakresie:

 

·         podjęcia skutecznych działań zapewniających rzetelne i prawidłowe pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym sporządzanie sprawozdań jednostkowych Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

·         rzetelnego i prawidłowego pod względem merytorycznym sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-27S i Rb-PDP,

·         przestrzegania obowiązujących w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa, uregulowań wewnętrznych z zakresu zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych,

·         prawidłowego ujmowania na kartach kontowych podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych, odpisów ww. podatków,

·         naliczania opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w wysokości niezgodnej z obowiązującymi w jednostce uregulowaniami wewnętrznymi,

·         dokonywania wydatków do wysokościach wynikających z planu wydatków jednostki,

·         zaciągania zobowiązań do wysokości kwot wynikających z planu finansowego jednostki, pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich,

·         konsekwentnego przestrzegania wewnętrznych uregulowań, wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie terminowego składania pisemnych sprawozdań z zagranicznych wyjazdów służbowych,

·         konsekwentnego przestrzegania wewnętrznych uregulowań obowiązujących w Urzędzie Miasta Krakowa w zakresie terminu składania przez pracowników jednostki, pisemnych oświadczeń o używaniu do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy.

 

Nieprawidłowości związane z niepełnym wykonaniem wniosków pokontrolnych wystąpiły w toku bieżącej działalności w okresie pomiędzy kontrolami kompleksowymi, przeprowadzonymi przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Szczegółowy opis nieprawidłowości wraz z innymi nieprawidłowościami, przedstawiono szczegółowo w dalszej części wystąpienia pokontrolnego.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Prezydent Miasta Krakowa oraz dyrektorzy wydziałów, w których powtarzają się nieprawidłowości stwierdzone w poprzedniej kontroli kompleksowej.

 

Wniosek pokontrolny nr 1 – Konsekwentne realizowanie wniosków pokontrolnych wydawanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, mających na celu usunięcie w sposób trwały nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w jednostce.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 2

 

-        naruszenie zasad dokonywanych rozliczeń budżetu z jednostkami budżetowymi na kontach analitycznych prowadzonych do kont 222-„Rozliczenie dochodów budżetowych” i 223-„Rozliczenie wydatków budżetowych”. Pomimo, składania przez jednostki oświatowe nieposiadające własnej obsługi księgowej (obsługiwane przez Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie), sprawozdań budżetowych Rb-27S i Rb-28S, szczegółowa analityka kont 222 oraz 223 budżetu Gminy Miejskiej Kraków, prowadzona jest w sposób uniemożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi ww. jednostkami budżetowymi. Powyższa nieprawidłowość, stanowi naruszenie zasad rozliczeń z jednostkami budżetowymi na kontach analitycznych prowadzonych do kont 222 i 223 określonych w załączniku nr 2 do ówcześnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Nieprawidłowość sformułowano na podstawie przyjętej do kontroli próby 21 jednostek oświatowych, wybranych spośród jednostek obsługiwanych przez ZEO w Krakowie, wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 1776/2014 Prezydenta Gminy Miejskiej Kraków z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, objętych obsługą Zespołu Ekonomiki Oświaty  Krakowie (z późn. zm.).

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Dyrektor Wydziału Budżetu.

 

Wniosek pokontrolny nr 2 – Prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu zgodnie z zasadami wynikającymi z załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911), w sposób pozwalający na ustalenie rozliczeń z oświatowymi jednostkami budżetowymi, nieposiadającymi własnej obsługi księgowej (tj. obsługiwanych przez Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie), na kontach analitycznych prowadzonych do kont 222-„Rozliczenie dochodów budżetowych” i 223-„Rozliczenie wydatków budżetowych”.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 3

 

-         zaniżenie wartości zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń, ujętej w pozabilansowej ewidencji księgowej budżetu Miasta (saldo Ma konta 993–„Rozliczenia z innymi budżetami”) w stosunku do stanu faktycznego:

·         wg stanu na 31.12.2015 r. o kwotę 373.183,98 zł,

·         wg stanu na 31.12.2016 r. o kwotę 1.121.926,08 zł,

·         wg stanu na 30.09.2017 r. o kwotę 1.686.413,16 zł.

Wystąpienie powyższych różnic pomiędzy wartością zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń wynikającą z dokumentów źródłowych, a saldem Ma konta 993–„Rozliczenia z innymi budżetami” w ewidencji pozabilansowej budżetu Miasta, świadczy o prowadzeniu ewidencji na ww. koncie w latach 2015–2016 oraz w 2017 r. (do dnia 30.09.) niezgodnie  postanowieniami:

·         Zakładowego Planu Kont dla budżetu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 756/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 06.05.2005 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont (ze zmianami) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2015 r.,

·         Zakładowego Planu Kont dla budżetu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 2458/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22.09.2016 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2016 r.

Z opisów funkcjonowania konta 993–„Rozliczenia z innymi budżetami” zawartych w powyższych aktach wewnętrznych m.in. wynika, że saldo Ma ww. konta powinno odzwierciedlać stan zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Dyrektor Wydziału Budżetu oraz Dyrektor Biura Skarbnika.

 

Wniosek pokontrolny nr 3 – Ujmowanie w ewidencji pozabilansowej budżetu Miasta Krakowa, danych odzwierciedlających stan faktyczny zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń, stosownie do postanowień zawartych w aktach wewnętrznych wprowadzonych w tym zakresie na podstawie obowiązujących  zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 4

 

-         księgowanie na kartach kontowych podatników w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych, odpisów podatków po stronie Wn ze znakiem ujemnym, zamiast po stronie Ma.

Stan ten świadczy o nieprzestrzeganiu zasad określonych w § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. W powyższym przepisie wskazano, że księgowań dotyczących rozrachunków z poszczególnymi podatnikami z tytułu należnych i wpłacanych przez nich podatków, dokonuje się na kontach szczegółowych prowadzonych do kont analitycznych w ramach syntetycznego konta 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych”, gdzie na stronie Ma konta szczegółowego księguje się m.in. odpisy należności. Powyższą nieprawidłowość stwierdzono we wszystkich kontrolowanych w powyższym zakresie kartach kontowych prowadzonych w latach 2015-2016, dotyczących 8 podatników podatku od nieruchomości oraz 15 podatników podatku od środków transportowych.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Zastępca Dyrektora Wydziału Podatku i Opłat ds. Rachunkowości, Zastępca Skarbnika Miasta ds. Polityki Rachunkowości Miasta.

 

Wniosek pokontrolny nr 4 – Księgowanie odpisów podatków na kartach kontowych podatników po stronie Ma zgodnie z przepisem § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375). W powyższym przepisie wskazano, że księgowań dotyczących rozrachunków z poszczególnymi podatnikami z tytułu należnych i wpłacanych przez nich podatków dokonuje się na kontach szczegółowych prowadzonych do kont analitycznych w ramach syntetycznego konta 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych”, gdzie na stronie Ma konta szczegółowego księguje się m.in. odpisy należności.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 5

 

-        zaliczanie na poczet należności głównej, nieterminowych wpłat z tytułu korzystania przez przedsiębiorcę z uprawnienia nr 4 na zajmowanie w dni nieparzyste, miejsca na wyznaczonym postoju w Rynku Głównym dla pojazdów zaprzęgowych obsługujących ruch turystyczny. Powyższe świadczy o nieprzestrzeganiu § 14 ust. 4 załącznika do zarządzenia Nr 656/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych w Wydziale Podatków i Opłat, zgodnie z którym w przypadku wpłaty dokonanej po terminie płatności, nalicza się odsetki za zwłokę, a gdy naliczone odsetki przekroczą kwotę 10 zł, wówczas wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na odsetki a następnie na należność główną. Powyższe stwierdzono w zakresie wpłat za miesiące od stycznia do czerwca 2017 r., w jednym przypadku, spośród 7 uprawnień objętych analizą w ramach dokonywanych rozliczeń za 2016 r. i do końca III kwartału 2017 r.:

 

 

Miesiąc

Termin płatności

Wysokość opłaty (w zł)

Naliczone odsetki (w zł)

Wpłata

Styczeń 2017 r.

20.01.2017 r.

4.447,28

153,59

1.034,90 – 23.06.2017 r.

3.412,38 – 27.07.2017 r.

Luty 2017 r.

20.02.2017 r.

4.797,00

144,44

4.797,00 – 27.07.2017 r.

Marzec 2017 r.

20.03.2017 r.

4.797,00

130,21

1.790,62 – 27.07.2017 r.

3.006,38 – 16.08.2017 r.

Kwiecień 2017 r.

20.04.2017 r.

4.797,00

113,67

993,62 – 16.08.2017 r.

3.803,38 – 23.08.2017 r.

Maj 2017 r.

20.05.2017 r.

4.797,00

105,35

2.196,62 – 23.08.2017 r.

2.600,38 – 28.09.2017 r.

Czerwiec 2017 r.

20.06.2017 r.

4.797,00

46,02

2.399,62 – 28.09.2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Główny Specjalista w Referacie ds. Księgowości Należności Cywilnoprawnych i Innych Dochodów Gminy w Wydziale Podatków i Opłat.

 

Wniosek pokontrolny nr 5 – Zaliczanie nieterminowo dokonanych wpłat z tytułu korzystania z uprawnień na zajmowanie miejsca na wyznaczonym postoju w Rynku Głównym dla pojazdów zaprzęgowych obsługujących ruch turystyczny, w pierwszej kolejności na odsetki, a następnie na należność główną, stosownie do postanowień obowiązującej w Urzędzie Miasta Krakowa w zakresie instrukcji ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 6

 

-         w dniu 10.03.2016 r. sporządzono sprawozdanie jednostkowe Urzędu Miasta Krakowa Rb-28S z wykonania wydatków za okres od początku roku do dnia 29.02.2016 r. Po dacie sporządzenia sprawozdania w analitycznej ewidencji księgowej prowadzonej do konta 130-„Rachunek bieżący jednostki” w klasyfikacji budżetowej wskazanej w poniższej tabeli, wprowadzono zmiany, natomiast nie sporządzono korekty tego sprawozdania. Skutkiem powyższego wystąpiły różnice pomiędzy kwotami ujętymi w ewidencji księgowej Urzędu Miasta Krakowa, a kwotami ujętymi w sprawozdaniu:

 

Klasyfikacja

Stan wg analitycznej ewidencji księgowej wydatków (konto 130)

Stan wg sprawozdania jednostkowego Urzędu Rb-28S

Różnica

750/75023/4010

 20.018.175,89

 20.013.321,49

 4.854,40

750/75023/4040

 8.707.751,54

 8.706.470,80

 1.280,74

750/75023/4110

 5.144.525,16

 5.147.833,83

-3.308,67

750/75023/4120

 528.890,93

 528.928,89

-37,96

900/90002/4040

 132.210,14

 134.998,65

-2.788,51

 

Występowanie powyższych niezgodności narusza zasady sporządzania sprawozdań budżetowych wynikające z postanowień § 9 ust. 1 i 2 ówcześnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w powiązaniu z § 9 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 39 „Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego” do ww. rozporządzenia. Powyższą nieprawidłowość, stwierdzono w jednym na 30 sprawozdań jednostkowych Rb-28S, objętych kontrolą za lata 2015-2016 oraz do czerwca 2017 r.

 

Osoby odpowiedzialne za nieprawidłowość: poprzedni Dyrektor Wydziału Finansowego oraz Główny Księgowy Urzędu Miasta Krakowa, osoby podpisujące sprawozdanie.

 

Wniosek pokontrolny nr 6 – W przypadku dokonywania po dacie sporządzenia sprawozdania jednostkowego, zmian w ewidencji księgowej, w zakresie danych objętych sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, sporządzanie korekty tego sprawozdania, celem zapewnienia przestrzegania zasady polegającej na tym, że kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, stosownie do postanowień § 9 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w powiązaniu z § 8 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 36 „Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego” do ww. rozporządzenia (Dz. U. z 2018 r., poz. 109).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 7

 

-         wykazanie w sprawozdaniu jednostkowym Urzędu Miasta Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r., sporządzonym w dniu 27.04.2016 r (korekta nr 2), w kolumnie 10 zatytułowanej „zaległości netto” w wierszu dotyczącym dz. 756 rozdz. 75616 § 032 - podatek rolny od osób fizycznych – danych niezgodnych z przedłożonym do kontroli dokumentem. W przywołanej pozycji wykazano kwotę 208.363,01 zł, podczas gdy z zestawienia/wydruku zaległości, sporządzonego na podstawie danych z analitycznej ewidencji księgowej – wynika, że kwota tych należności wynosiła 214.361,13 zł.

Stan ten jest niezgodny z przepisem § 9 ust. 1 ówcześnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz § 3 ust. 1 pkt 7 załącznika nr 39 do ww. rozporządzenia zawierającego Instrukcję sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jst.

Konsekwencją ww. nieprawidłowości było wykazanie nieprawidłowej kwoty zaległości w kolumnie 10 w sprawozdaniu zbiorczym Miasta Krakowa Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2015 r. (korekta nr 3 sporządzona w dniu 29.04.2016 r.).

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Kierownik Referatu ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od I do VII oraz Osób Prawnych w Wydziale Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat ds. Rachunkowości jako osoby podpisujące sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2015 r. (korekta nr 2 z dnia 10.03.2016 r.) sporządzone na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej w Wydziale Podatków i Opłat, ówczesna Dyrektor Wydziału Finansowego (działająca z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa) i Kierownik Referatu Obsługi Finansowo – Księgowej Funduszy w Wydziale Finansowym (działająca w zastępstwie Głównego Księgowego) jako osoby podpisujące sprawozdanie  jednostkowe Urzędu Miasta Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r. (korekta nr 2 sporządzona w dniu 27.04.2016 r.).

 

Wniosek pokontrolny nr 7 – Wykazywanie w sprawozdaniach jednostkowych Urzędu Miasta Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych prawidłowych kwot zaległości netto (kolumna 10), zgodnie z zasadą sporządzania sprawozdań określoną w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 109) oraz stosownie do przepisu § 3 ust. 1 pkt 7 załącznika nr 36 do ww. rozporządzenia zawierającego Instrukcję sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jst.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 8

 

-         nieprawidłowe wykazanie skutków obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości i od środków transportowych w niżej wymienionych sprawozdaniach, w wyniku przyjęcia błędnej podstawy wymiarowej do ich obliczenia. W konsekwencji w niektórych przypadkach nie wyliczono skutków od dokonywanych w latach 2015 – 2016 przypisów i odpisów z lat ubiegłych.

Powyższy stan był niezgodny z zapisem ujętym w § 9 ust. 1 ówcześnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz § 3 ust. 1 pkt 9 instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 39 do ww. rozporządzenia.

W wyniku powyższego, wykazano nieprawidłowe kwoty skutków obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych:

·         w sprawozdaniach jednostkowych Urzędu Miasta Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2015 r. (korekta nr 2 z dnia 27.04.2016 r.) oraz za okres od początku roku do dnia 31.12.2016 r. (korekta nr 2 z dnia 19.06.2017 r.),

·         w sprawozdaniach zbiorczych Miasta Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2015 r. (korekta nr 3 z dnia 29.04.2016 r.) oraz za okres od początku roku do dnia 31.12.2016 r. (korekta nr 3 z dnia 22.06.2017 r.),

·         w sprawozdaniach Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2015 r. (korekta nr 1 z dnia 10.03.2016 r.) oraz na koniec 2016 r. (sporządzone w dniu 20.02.2017 r.).

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości:

-         2015 r.: Kierownik Referatu ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od I do VII oraz Osób Prawnych oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat ds. Rachunkowości jako osoby podpisujące sprawozdanie Rb-27S sporządzone na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej w Wydziale Podatków i Opłat, a także ówczesna Dyrektor Wydziału Finansowego (działająca z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa) i Kierownik Referatu Obsługi Finansowo – Księgowej Funduszy w Wydziale Finansowym (działająca w zastępstwie Głównego Księgowego) jako osoby podpisujące sprawozdanie jednostkowe Urzędu Miasta Rb-27S oraz Z-ca Prezydenta Miasta i Z-ca Skarbnika Miasta, którzy podpisali sprawozdanie Rb-PDP,

-         2016 r.: Kierownik Referatu ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od I do VII oraz Osób Prawnych i Z-ca Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat ds. Rachunkowości jako osoby podpisujące sprawozdanie Rb-27S na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej w Wydziale Podatków i Opłat, a także ówczesny Z-ca Dyrektora Wydziału Finansowego (działająca z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa) i Główny Księgowy Urzędu Miasta jako osoby podpisujące sprawozdanie jednostkowe Urzędu Miasta Rb-27S oraz Z-ca Prezydenta Miasta i Z-ca Skarbnika Miasta, którzy podpisali sprawozdanie Rb-PDP.

 

Wniosek pokontrolny nr 8 – Wykazywanie w sprawozdaniach budżetowych Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych oraz Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych, kwot skutków obniżenia górnych stawek podatków w sposób rzetelny i prawidłowy, zgodnie z przepisem § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 109), wyliczonych w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 9 instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 36 do ww. rozporządzenia. Sporządzenie i przekazanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. korekt sprawozdań Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych oraz Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych Gminy Miejskiej Kraków za 2015 r. i 2016 r. z uwzględnieniem prawidłowo wyliczonych skutków obniżenia górnych stawek podatków od nieruchomości i od środków transportowych.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 9

 

-         wykazanie kwot niezgodnych ze stanem faktycznym, wynikającym z dokumentów źródłowych, w części B w poz. F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego w sprawozdaniach jednostkowych organu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2015 r. (sporządzone w dniu 1.02.2016 r.), wg stanu na koniec IV kwartału 2016 r. (korekta nr 1 z dnia 17.02.2017 r.) i wg stanu na koniec III kwartału 2017 r. (sporządzone w dniu 09.10.2017 r.). Kwoty wykazane w ww. pozycji zostały zaniżone w stosunku do stanu faktycznego:

·         wg stanu na 31.12.2015 r. o kwotę 373.183,98 zł,

·         wg stanu na 31.12.2016 r. o kwotę 1.121.926,08 zł,

·         wg stanu na 30.09.2017 r. o kwotę 1.686.413,16 zł.

Powyższe stanowiło naruszenie przepisu § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych oraz § 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 załącznika nr 9 do ww. rozporządzenia zawierającego Instrukcję sporządzania sprawozdań.

Konsekwencją wykazania nieprawidłowych danych w sprawozdaniach jednostkowych organu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, było wystąpienie tych samych różnic w sprawozdaniach łącznych Miasta Krakowa Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2015 r. (korekta nr 1 z dnia 12.04.2016 r.), wg stanu na koniec IV kwartału 2016 r. (sporządzone w dniu 20.02.2017 r.) i wg stanu na koniec III kwartału 2017 r. (sporządzone w dniu 23.10.2017 r.).

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Dyrektor Wydziału Budżetu oraz Dyrektor Biura Skarbnika.

 

Wniosek pokontrolny nr 9 – Przestrzeganie przepisu § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1773) oraz przepisu § 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 załącznika nr 9 do ww. rozporządzenia zawierającego Instrukcję sporządzania sprawozdań, poprzez wykazywanie prawidłowych danych w części B w poz. F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego w sprawozdaniach jednostkowych Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. W konsekwencji wykazywanie prawidłowych wielkości w sprawozdaniu łącznym Miasta Krakowa, które sporządza się na podstawie sprawozdań jednostkowych, stosownie do postanowień § 4 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 10

 

-         wykazanie nieprawidłowych danych w części A. Zobowiązania według tytułów dłużnych w sprawozdaniach jednostkowych Urzędu Miasta Krakowa Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w poniższym zakresie:

·         w poz. E2. kredyty i pożyczki w sprawozdaniu jednostkowym Urzędu Miasta Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2015 r. sporządzonym w dniu 29.01.2016 r. (i w konsekwencji w sprawozdaniu łącznym Miasta Rb-Z za ww. okres (korekta nr 1 sporządzona w dniu 12.04.2016 r.) wykazano kwotę zawyżoną o 529,41 zł.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Inspektor w Wydziale Finansowym, ówczesny Dyrektor Wydziału Finansowego (działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa) oraz Główny Księgowy Urzędu Miasta Krakowa.

 

·         w poz. E4. wymagalne zobowiązania, nie ujęto zobowiązań wymagalnych wynikających z nieprzestrzegania przez zamawiającego, terminów zwrotu wniesionego przez wykonawców w formie pieniężnej, zabezpieczenia należytego wykonana umowy, a także nieprzestrzeganie terminu zwrotu kwot pozostawionych na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. Dotyczy zaniżenia zobowiązań wymagalnych w sprawozdaniu jednostkowym (i w konsekwencji w sprawozdaniu łącznym Miasta Krakowa) za okresy sprawozdawcze:

O  na koniec I (sporządzone w dniu 08.04.2016 r., sprawozdanie łączne sporządzone w dniu 21.04.2016 r.) oraz II kwartału 2016 r. (sporządzone w dniu 08.07.2016 r., sprawozdanie łączne sporządzone w dniu 21.07.2016 r.) w kwocie 7.447,65 zł;

O  na koniec III kwartału 2016 r. (sporządzone w dniu 07.10.2016 r.. sprawozdanie łączne sporządzone w dniu 21.10.2016 r.) w kwocie 52.440,27 zł;

O  na koniec IV kwartału 2016 r. (sporządzone w dniu 31.01.2017 r., sprawozdanie łączne sporządzone w dniu 20.02.2017 r.) w kwocie 63.744,78 zł;

O  na koniec I (sporządzone w dniu 07.04.2017 r., sprawozdanie łączne sporządzone w dniu 21.04.2017 r.), II (sporządzone w dniu 07.07.2017 r., sprawozdanie łączne sporządzone w dniu 21.07.2017 r.) i III kwartału 2017 r. (sporządzone w dniu 09.10.2017 r., sprawozdanie łączne sporządzone w dniu 23.10.2017 r.) w kwocie 7.447,65 zł;

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości:

·         związane z terminowym regulowaniem zobowiązań:

a) wg stanu na koniec I i II kwartału 2016 r. –Dyrektor Wydziału Obsługi Urzędu oraz Podinspektor w Oddziale Zarządzania Budynkami Wydziału Obsługi Urzędu, Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów w Wydziale Obsługi Urzędu,

b) wg stanu na III kwartał 2016 r. - Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska oraz Inspektor w Referacie Planowania i Realizacji Budżetu Kształtowania Środowiska, oraz pracownicy ujęci w lit. a),

c) wg stanu na IV kwartał 2016 r. - Dyrektor Kształtowania Środowiska oraz Inspektor w Referacie Planowania i Realizacji Budżetu Kształtowania Środowiska, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Inspektor w Referacie Organizacyjno-Budżetowym w Wydziale Gospodarki Komunalnej, oraz osoby wskazane w lit. a),

d) wg stanu na I, II i III kwartał 2017 r. – pracownicy wskazani w lit. a),

·       podpisujące sprawozdanie jednostkowe Urzędu Miasta Krakowa Rb-Z za okres w którym wystąpiła nieprawidłowość:

a) wg stanu na koniec I kwartału 2016 r. – ówczesny Dyrektor Wydziału Finansowego oraz w zastępstwie Głównego Księgowego Kierownik Referatu Obsługi Finansowo-Księgowej Funduszy w Wydziale Finansowym;

b) wg stanu na koniec II kwartału 2016 r., III kwartału 2016 r., IV kwartału 2016 r. - ówczesny Dyrektor Wydziału Finansowego oraz Główny Księgowy UMK;

c) wg stanu na koniec I kwartału 2017 r. i II kwartału 2017 r. – ówczesny Dyrektor Wydziału Finansowego oraz Główny Księgowy UMK;

d) wg stanu na koniec III kwartału 2017 r. – Dyrektor Wydziału Finansowego oraz Główny Księgowy UMK.

 

Powyższy stan jest niezgodny z przepisem określonym w § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych w związku z zapisami ujętymi w § 2 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 Instrukcji sporządzania sprawozdań stanowiącej załącznik 9 do ww. rozporządzenia.

 

Wniosek pokontrolny nr 10 – Wykazywanie prawidłowych danych w zakresie kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych w części A. Zobowiązania według tytułów dłużnych w sprawozdaniach jednostkowych Urzędu Miasta Krakowa Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, zgodnie z przepisem § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1773) w związku z przepisami § 2 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 Instrukcji sporządzania sprawozdań stanowiącej załącznik 9 do ww. rozporządzenia. W konsekwencji wykazywanie prawidłowych wielkości w sprawozdaniu łącznym Miasta Krakowa, które sporządza się na podstawie sprawozdań jednostkowych, stosownie do postanowień § 4 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 11

 

-        przeprowadzenie inwentaryzacji metodą spisu z natury składników majątku w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, po terminie wynikającym z zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Krakowa planu inwentaryzacji składników majątkowych na 2016 r. Procedury zatwierdzenia rocznego planu inwentaryzacji ustalono w § 13 Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Krakowa dotyczącej zasad przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji, stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 3528/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Krakowa.

Powyższe stwierdzono w 5 z 12 pozycji objętych kontrolą za lata 2015-2016:

 

Jednostka/komórka

Planowany termin inwentaryzacji

Faktyczny termin inwentaryzacji

Wydz. Kształtowania Środowiska

30.12.2016

04.01.2017

Wydz. Promocji i Turystyki

30.12.2016

05.01.2017

Wydz. Rozwoju Miasta

30.12.2016

02.01.2017

Wydz. Obsługi Urzędu

30.12.2016

03.01.2017

Kancelaria Prezydenta

30.12.2016

03.01.2017

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Kierownik Referatu Inwentaryzacji w Biurze Kontroli Wewnętrznej.

 

Wniosek pokontrolny nr 11 – Przeprowadzenie inwentaryzacji metodą spisu z natury składników majątkowych znajdujących się w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa z zachowaniem terminów określonych w zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Krakowa planie inwentaryzacji składników majątkowych na dany rok, opracowanym i przedkładanym Prezydentowi Miasta zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktami wewnętrznymi dotyczącymi zasad przeprowadzania inwentaryzacji.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 12

 

-           niezgodność stanu poszczególnych druków ścisłego zarachowania w ewidencji prowadzonej w systemie komputerowym przez Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, ze stanem faktycznym tych druków, które zostały potwierdzone w toku inwentaryzacji na dzień 31.12.2015 r. i 30.12.2016 r. Stwierdzono następujące niezgodności:

 

 

Rodzaj druku

Stan wg ewidencji komputerowej

Stan faktyczny

Na dzień 31.12.2015 r.:

Pozwolenia czasowe, w tym:

Pozwolenia czasowe

Pozwolenia czasowe badawcze

6.604 szt.

6.600 szt.

4 szt.

6.785 szt.

6.781 szt.

4 szt.

Znaki legalizacyjne

10.100 kpl.

10.214 kpl.

Nalepki kontrolne na szybę – czyste druki

6.400 szt.

6.424 szt.

Nalepki kontrolne na szybę – nadrukowane

6.191 szt.

6.235 szt.

Nalepki na tablice tymczasowe

450 kpl.

445 kpl.

Na dzień 30.12.2016 r.:

Pozwolenia czasowe, w tym:

Pozwolenia czasowe

Pozwolenia czasowe badawcze

2.311 szt.

2.300 szt.

11 szt.

2.433 szt.

2.422 szt.

11 szt.

Znaki legalizacyjne

1.800 kpl.

1.971 kpl.

Nalepki kontrolne na szybę – czyste druki

3.200 szt.

3.281 szt.

Nalepki kontrolne na szybę – nadrukowane

2.520 szt.

2.627 szt.

 

Powyższe jest niezgodne z § 1 ust. 3 i § 5 ust. 1 w związku z § 2 ust. 2 Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania dla Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców w Urzędzie Miasta Krakowa z wykorzystaniem aplikacji informatycznej, wprowadzonej zarządzeniem Nr 1723/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 lipca 2015 r.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: dwóch Inspektorów w Referacie Rejestracji Pojazdów II w Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów II w Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

 

Wniosek pokontrolny nr 12 – Podjęcie skutecznych działań celem zapewnienia zgodności stanu na koniec roku, poszczególnych druków ścisłego zarachowania w ewidencji druków prowadzonej w systemie komputerowym przez Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, ze stanem faktycznym tych druków, stosownie do postanowień obowiązujących aktów wewnętrznych dotyczących ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania dla Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 13

 

-        wydatkowanie w grudniu 2015 r., kwoty 7.543.733,70 zł z części ogólnej subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu tego roku, a przeznaczonej na finansowanie wydatków w styczniu roku 2016, bez upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej na 2015 r., a także z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków, tj. z naruszeniem przepisów określonych w art. 211 ust. 1 w powiązaniu z art. 44 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w powiązaniu z art. 3 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 7 ust. 3 i art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Prezydent Miasta, Skarbnik Miasta oraz Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta Krakowa.

 

Wniosek pokontrolny nr 13 – Dokonywanie wydatków z części ogólnej subwencji oświatowej dotyczącej stycznia, która wpłynęła na konto budżetu Miasta w grudniu roku poprzedniego, zgodnie z upoważnieniem wynikającym z uchwały budżetowej roku, na który została przyznana subwencja, a także zgodnie z przepisami dotyczącymi dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków, stosownie do postanowień przepisów art. 211 ust. 1 w powiązaniu z art. 44 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) w powiązaniu z art. 3 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 7 ust. 3 i art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 z późn. zm.).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 14

 

-         opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów posiadanych przez podatnika (osobę fizyczną) wg stawki jak dla gruntów pozostałych zamiast jak dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, co skutkowało zaniżeniem należnego podatku w okresie od VIII.2014 r. do XII.2017 r. o kwotę łączną 2.927,40 zł.

Wyżej opisana nieprawidłowość jest konsekwencją błędnego wprowadzenia danych zawartych w „Informacji o nieruchomościach osób fizycznych” do programu podatkowego w zakresie posiadanego przez podatnika gruntu o powierzchni 2.020 m2, który został zakwalifikowany jako grunt pozostały, zamiast jako grunt związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Powyższy stan wynika z nieprzestrzegania postanowień § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w powiązaniu z art. 6 ust. 6 i art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Ww. przepisy wskazują m.in., że podstawą do wprowadzenia danych do ewidencji podatkowej (i w konsekwencji do wymiaru podatku) są dane pochodzące z informacji o nieruchomościach, do złożenia której zobowiązani są podatnicy będący osobami fizycznymi.

Prawidłowość wymiaru podatku od nieruchomości dla podatników (osób fizycznych) sprawdzano w oparciu o próbę liczącą 24 podatników w 2015 r. oraz 30 podatników w 2016 r. Nieprawidłowość w tym zakresie stwierdzono w jednym wyżej opisanym przypadku.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Podinspektor w Referacie ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego dla Dzielnic od I do VII w Wydziale Podatków i Opłat (zatrudniony w Wydziale Podatków i Opłat do dnia 30.06.2015 r., od dnia 01.07.2015 r. w Wydziale Egzekucji Administracyjnej i Windykacji) oraz Kierownik Referatu ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego dla Dzielnic od I do VII w Wydziale Podatków i Opłat (zatrudniony na tym stanowisku do dnia 05.11.2015 r.).

 

Wniosek pokontrolny nr 14 – Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości dla osób fizycznych na podstawie prawidłowo wprowadzonych do ewidencji podatkowej danych wynikających z informacji o nieruchomościach, zgodnie z zasadami wynikającymi z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375) oraz art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) w powiązaniu z art. 6 ust. 6 i art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1785, z późn. zm.). W przypadku podatnika, którego dotyczy opis nieprawidłowości – dokonanie przypisu podatku za okres od VIII.2014 r. do XII.2017 r. w prawidłowej kwocie.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 15

 

-         wystawienie upomnień na zaległości podatkowe w terminach przekraczających terminy wynikające z aktów wewnętrznych obowiązujących w latach 2015–2016 oraz do dnia 30.09.2017 r. wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa:

·         Nr 3759/2014 z dnia 24.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych w Wydziale Podatków i Opłat (weszło w życie z dniem podpisania). W § 6 ust. 3 pkt 1a) instrukcji stanowiącej załącznik do ww. zarządzenia wskazano m.in., że upomnienia w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych należy wystawić w terminie do 3 m-cy od dnia powstania zaległości podatkowej od kwoty 100,00 zł,

Próba kontrolna obejmowała w latach 2015–2016 oraz do dnia 30.09.2017 r. w podatku od nieruchomości – 28 podatników (w tym: 20 osób fizycznych i 8 osób prawnych) oraz w podatku od środków transportowych – 16 podatników (w tym 8 osób fizycznych i 8 osób prawnych). W badanej próbie stwierdzono przypadki wystawienia upomnienia w terminie przekraczającym termin wynikający z ww. uregulowań wewnętrznych (odpowiednio do okresu obowiązywania). Powyższe dotyczyło podatników (osób fizycznych) w podatku od nieruchomości w następujących rejonach:

 

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Inspektor w Referacie ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od VIII do XIII oraz Kierownik Referatu ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od VIII do XIII.

 

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Inspektor w Referacie ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od VIII do XIII oraz Kierownik Referatu ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od VIII do XIII.

 

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału ds. Rachunkowości.

 

Wniosek pokontrolny nr 15 – Wystawianie upomnień dotyczących zaległości podatkowych w terminach wynikających z obowiązujących w tym zakresie w Urzędzie Miasta Krakowa aktów wewnętrznych, wydanych przez Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 16

 

-         wystąpiły przypadki nieprzestrzegania terminów wystawienia tytułów wykonawczych podatnikom zalegającym z płatnościami po doręczeniu upomnienia, określonych w ówcześnie obowiązującym zarządzeniu Nr 3759/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych w Wydziale Podatków i Opłat (weszło w życie z dniem podpisania i obowiązywało do dnia 31.12.2016 r.). W § 6 ust. 8 instrukcji stanowiącej załącznik do ww. zarządzenia wskazano m.in., że wobec zobowiązanych, którzy nie zapłacili podatku po doręczonym upomnieniu pracownik księgowości niezwłocznie wystawia tytuł wykonawczy, jednak nie później niż w dwa miesiące od daty doręczenia zobowiązanemu upomnienia.

Próba kontrolna obejmowała w latach 2015–2016 oraz do dnia 30.09.2017 r. w podatku od nieruchomości – 28 podatników (w tym: 20 osób fizycznych i 8 osób prawnych) oraz w podatku od środków transportowych – 16 podatników (w tym 8 osób fizycznych i 8 osób prawnych).

Nieterminowe wystawienie tytułów wykonawczych stwierdzono w przypadku niżej wymienionych podatników w podatku od nieruchomości:

 

O  Piaski Wielkie: rata 4/2015 – upomnienie doręczono w dniu 28.01.2016 r., tytuł wykonawczy wystawiono w dniu 22.04.2016 r.,

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Podinspektor w Referacie ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od VIII do XIII oraz Kierownik Referatu ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od VIII do XIII.

 

O  Przegorzały: rata 3/2015 – upomnienie doręczono w dniu 13.11.2015 r., tytuł wykonawczy wystawiono w dniu 20.01.2016 r.,

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Inspektor w Referacie ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od I do VII oraz Osób Prawnych oraz Kierownik Referatu ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od I do VII oraz Osób Prawnych.

 

O  Wola Justowska: rata 3-4/2015 – upomnienie doręczono w dniu 8.07.2015 r., tytuł wykonawczy wystawiono w dniu 2.12.2015 r.,

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Inspektor w Referacie ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od I do VII oraz Osób Prawnych oraz Kierownik Referatu ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od I do VII oraz Osób Prawnych.

 

 

O  podatnik nr 1: rata 5-7/2015 – upomnienie doręczono w dniu 10.08.2015 r., tytuł wykonawczy wystawiono w dniu 28.10.2015 r.,

O  podatnik nr 2: rata 8-10/2015 – upomnienie doręczono w dniu 01.12.2015 r., tytuł wykonawczy wystawiono w dniu 28.10.2015 r.,

O  podatnik nr 3: rata 5-6/2016 – upomnienie doręczono w dniu 11.07.2016 r., tytuł wykonawczy wystawiono w dniu 10.11.2016 r.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: 2 Inspektorów w Referacie ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych dla Dzielnic od I do VII oraz Osób Prawnych, Kierownik Referatu ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych dla Dzielnic od I do VII oraz Osób Prawnych.

 

Wniosek pokontrolny nr 16 – Przestrzeganie terminów wystawienia tytułów wykonawczych podatnikom zalegającym z płatnościami po doręczeniu upomnienia, określonych w obowiązujących w tym zakresie w Urzędzie Miasta Krakowa aktów wewnętrznych, wprowadzonych przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie stosownych zarządzeń.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 17

 

-         opodatkowanie podatkiem od nieruchomości za m-ce V-XII 2015 r. oraz w latach 2016–2017 najemcy pomieszczeń w Gimnazjum Nr 37, a następnie w związku z jego likwidacją – w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 77. Powyższy stan był niezgodny z art. 3 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, gdyż począwszy od m-ca V 2015 r. obowiązek podatkowy powinien spoczywać na Gimnazjum nr 37, a od m-ca IX 2017 r. na Szkole Podstawowej z Oddziałam Integracyjnymi Nr 77 w związku z oddaniem ww. placówkom oświatowym w trwały zarząd, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków.

Prawidłowość opodatkowania pomieszczeń kuchennych znajdujących się w jednostkach oświatowych Gminy Miejskiej Kraków sprawdzono na próbie obejmującej 6 placówek oświatowych.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: ówczesny Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat (pełniący funkcję w okresie od dnia 04.05.2015 r. do dnia 31.03.2016 r.), obecny Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat (w okresie od dnia 01.04.2016 r. do dnia 30.06.2016 r. na stanowisku p.o. Dyrektora, a następnie w okresie od dnia 01.07.2016 r. pełniący funkcję Dyrektora).

 

Wniosek pokontrolny nr 17 – Podjęcie działań mających na celu objęcie kontrolą prawidłowości opodatkowania podatkiem od nieruchomości, najemców pomieszczeń w placówkach oświatowych posiadających nieruchomości w trwałym zarządzie, celem przestrzegania zasady wynikającej z art. 3 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1785, z późn. zm.), z której wynika, że w przypadku oddania w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków obowiązek podatkowy w zakresie wynajmowanych pomieszczeń spoczywa na placówkach oświatowych, a nie na najemcach.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 18

 

-         zaniżenie podatku od nieruchomości należnego od Gimnazjum Nr 37 o kwotę 625,00 zł za m-ce V-VIII 2015 r. w związku z przyjęciem nieprawidłowo sporządzonej przez ww. Gimnazjum korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za 2015 r.

Decyzją nr GS.02.6844.4.3.2014.ŻS Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30.03.2015 r. ustanowiono trwały zarząd na czas nieoznaczony na rzecz Gimnazjum Nr 37 na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków. Gimnazjum Nr 37 złożyło w dniu 23.12.2015 r. korektę deklaracji na podatek od nieruchomości za 2015 r., w której wykazało do opodatkowania w kategorii budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, powierzchnię ogółem 93,5 m2.

Ww. korekta powinna uwzględniać zmiany w opodatkowaniu od m-ca V 2015 r. (decyzja ustanawiająca trwały zarząd stała się prawomocna w dniu 23.04.2015 r.), natomiast uwzględniała zmiany począwszy od m-ca IX 2015 r., przez co zaniżono należny podatek o kwotę 625,00 zł.

Powyższy stan był niezgodny z przepisem art. 6 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, stosownie do którego obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Powyższy przypadek były jedyny spośród 6 przyjętych do kontroli placówek oświatowych.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Dyrektor Gimnazjum Nr 37 (pełniąca funkcję do dnia 31.08.2017 r.), ówczesny Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat (pełniący funkcję w okresie od dnia 04.05.2015 r. do dnia 31.03.2016 r.), obecny Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat (w okresie od dnia 01.04.2016 r. do dnia 30.06.2016 r. na stanowisku p.o. Dyrektora, a następnie w okresie od dnia 01.07.2016 r. pełniący funkcję Dyrektora).

 

Wniosek pokontrolny nr 18 – Weryfikowanie deklaracji (lub ich korekt) składanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków działające w formie jednostek budżetowych na rzecz których ustanowiono trwały zarząd na nieruchomościach gminnych, celem zapewnienia przestrzegania przepisu art. 6 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1785, z późn. zm.), stosownie do którego obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 19

 

-         zaliczenie nadpłat na poczet bieżących zobowiązań podatkowych, pomimo braku postanowienia w tym zakresie, co świadczy o nieprzestrzeganiu przepisu art. 76a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, z którego wynika obowiązek wydawania postanowienia o zaliczeniu nadpłaty na bieżącą należność podatkową.

Kontrolą w powyższym zakresie objęto 5 podatników (osoby prawne), w tym 4 podatników w podatku od nieruchomości oraz 1 podatnika w podatku od środków transportowych.

Nieprawidłowość dotyczy 3 podatników (osób prawnych), w tym 2 podatników w podatku od nieruchomości oraz 1 podatnika w podatku od środków transportowych:

 

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Inspektor w Referacie ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od I do VII oraz Osób Prawnych, Kierownik Referatu ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od I do VII oraz Osób Prawnych oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat ds. Rachunkowości.

 

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Inspektor w Referacie ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od XIV do XVIII oraz Podatku od Środków Transportowych, Inspektor w Referacie ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od XIV do XVIII oraz Podatku od Środków Transportowych, ówczesna Kierownik Referatu ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od XIV do XVIII oraz Podatku od Środków Transportowych (zatrudniona w Urzędzie Miasta Krakowa do dnia 28.07.2017 r.).

 

Wniosek pokontrolny nr 19 – Zaliczenie nadpłat na poczet bieżących zobowiązań podatkowych wyłącznie na podstawie stosownego postanowienia wydanego w tej sprawie, stosownie do przepisu art. 76a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 20

 

-        zaniechanie zastosowania podwyższonej stawki opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości (równowartość 10-krotnej stawki czynszu), stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wynikającej z ówcześnie obowiązującego zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa. Powyższe stwierdzono w 56 przypadkach bezumownego korzystania z nieruchomości, na których usytuowano kontenery na używaną odzież. Opłatę z tego tytułu naliczono w wysokości 1.661,04 zł zamiast 16.610,40 zł, co daje zaniżenie łącznej kwoty opłat o 14.949,36 zł w stosunku do prawidłowego wyliczenia. Powyższe stanowi naruszenie § 3 ust. 1 ówcześnie obowiązującego zarządzenia Nr 1348/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia stawek za zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków, jak również nieruchomości i przestrzeni stanowiącej własność Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm.) w powiązaniu z art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych.

 

Wniosek pokontrolny nr 20 – Naliczanie i pobieranie opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, zajętych przez kontenery na używaną odzież w prawidłowej wysokości, stosownie do postanowień obowiązujących w Urzędzie Miasta Krakowa uregulowań wewnętrznych w zakresie korzystania bez tytułu prawnego z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków bądź Skarbu Państwa w powiązaniu z art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 21

 

-           wystąpienie przypadków zaniżenia wysokości opłaty z tytułu udostępnienia terenów gminnych w związku z organizacją imprez, wskutek błędnego zastosowania stawek właściwych dla strefy II miasta w rozumieniu ówcześnie obowiązujących uregulowań zarządzenia Nr 1348/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 czerwca 2009 r., zamiast stawek właściwych dla strefy centralnej miasta w rozumieniu ww. zarządzenia. Dotyczy imprez:

·         „Majówka nad Wisłą” w 2017 r. – zaniżenie opłaty o 4.157,40 zł,

·         „I Spotkanie Regionalne Potrawy z Żywym Piwem” – zaniżenie opłaty o 1.611,30 zł (po zawarciu aneksu – zaniżenie o 1.070,10 zł),

·         „Majówka nad Wisłą” w 2015 r. – zaniżenie opłaty o 865,31 zł,

·         „Majówka nad Wisłą” w 2016 r. – zaniżenie opłaty o 2.054,10 zł,

·         „Marsz Azylanta” – zaniżenie opłaty o 5,54 zł,

Powyższe stanowi naruszenie postanowień ust. 1 pkt 1 lit. g i h załącznika do ówcześnie obowiązującego zarządzenia Nr 1348/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia stawek za zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków, jak również nieruchomości i przestrzeni stanowiącej własność Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm.) w związku z § 2 pkt 1 ww. zarządzenia, oraz w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych i Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych.

 

Wniosek pokontrolny nr 21 – Naliczanie opłat za udostępnienia terenów gminnych na organizację imprez w prawidłowej wysokości, tj. z zastosowaniem stawek właściwych dla poszczególnych stref miasta, wynikających z obowiązujących w Urzędzie Miasta Krakowa aktów wewnętrznych określających stawki tej opłaty. Zapewnienie tym samym pozyskiwanie należnych dochodów, realizując postanowienia art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1453, z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 22

 

-        nieprawidłowe naliczenie w 2016 r. opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa o pow. 49 m2 wykorzystywanej pod działalność handlową. Należność z ww. tytułu naliczono za okres od listopada 2015 r., podczas gdy umowa dzierżawy zakończyła się z dniem 30 września 2015 r. Powyższe stwierdzono w jednym z 9 objętych badaniem przypadków naliczenia wynagrodzenia za bezumowne wykorzystywanie nieruchomości Skarbu Państwa w 2016 r. Pominięcie opłaty za październik 2015 r. w kwocie 170,45 zł stanowi o nieprzestrzeganiu art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w powiązaniu z § 4 zarządzenia Nr 603/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie sposobu naliczania wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W czasie kontroli naliczono opłatę za bezumowne korzystanie z ww. nieruchomości za październik 2015 r. i wezwano użytkownika do zapłaty.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Inspektor i Kierownik Referatu Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa.

 

Wniosek pokontrolny nr 22 – Naliczanie opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, od momentu zakończenia umowy dzierżawy, zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie Miasta Krakowa uregulowaniami wewnętrznymi w zakresie korzystania bez tytułu prawnego z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz stosownie do art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 23

 

-        dopuszczenie do sytuacji, kiedy zobowiązany może podnieść zarzut przedawnienia uchylając się tym samym od zaspokojenia roszczenia Gminy Miejskiej Kraków.

Powyższe dotyczy opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 2.000 zł, stanowiącej zaległość za 2005 r., wobec której nie podjęto egzekucji do 31.12.2008 r. Nieprawidłowość stwierdzono w przypadku jednego z dziewięciu objętych badaniem użytkowników wieczystych posiadających zaległość na 31.12.2016r.

Tym samym pozbawiono jednostkę samorządu terytorialnego, skutecznej możliwości pozyskania należnych dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste, do których Gmina Miejska Kraków jest uprawniona na mocy art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 ust. 1 pkt 4 ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w powiązaniu z art. 71 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: ówczesny Dyrektor Wydziału Finansowego.

 

Wniosek pokontrolny nr 23 – Niedopuszczanie do sytuacji, w której Gmina Miejska Kraków traci możliwość skutecznej egzekucji dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste stanowiących dochód z majątku Gminy, zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453, z późn. zm.) w powiązaniu z art. 71 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zm.).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 24

 

-        podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu ustnym ograniczonym, na sprzedaż działki nr 50/2 o powierzchni 0,0081 ha, obręb 67, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Zakopiańskiej (Nr sprawy: GS-05.6840.3.7.2014), na okres krótszy niż 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, co jest niezgodne z przepisem § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Przetarg wyznaczono na 17.03.2015 r., ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniach 17.02.-17.03.2015 r. i opublikowane w dniu 17.02.2015 r. w Gazecie Wyborczej. Nieprawidłowość stwierdzono w próbie obejmującej 12 przetargów ustnych nieograniczonych i ograniczonych.

 

Osoby odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Inspektor i Kierownik Referatu Przetargów i Zamian w Wydziale Skarbu Miasta.

 

Wniosek pokontrolny nr 24 – Przestrzeganie postanowień § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), poprzez zapewnienie podawania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu co najmniej na okres 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, a w przypadku nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100 000 euro, co najmniej na okres 2 miesięcy przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 25

 

-        niepodanie w 2016 r. do publicznej wiadomości, przez ogłoszenie w prasie lokalnej, informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – działki ewidencyjne nr 157/13 o pow. 0,0196 ha, nr 157/15 o pow. 0,0114 ha, nr 157/18 o pow. 0,0164 ha i nr 157/20 o pow. 0,0072 ha, obręb 58, jednostka ewidencyjna Podgórze, w rejonie ul. Wielickiej w Krakowie (Nr sprawy: GS-12.6840.22.2014.KR), czym naruszono dyspozycje określone w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Nieprawidłowość stwierdzono w próbie obejmującej 5 sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Główny Specjalista Referatu Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Skarbu Miasta.

 

Wniosek pokontrolny nr 25 – Zapewnienie przestrzegania przepisów art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zm.), poprzez podawanie do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub wydzierżawienia przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 26

 

-         brak uregulowania przez Gminę Miejską Kraków w terminie do dnia 31.03.2016 r. opłaty rocznej w kwocie 5.508,31 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa (dot. udziałów w nieruchomości oznaczonej jako działki nr 71/10, 71/10 obr. 34, jedn. ewid. Podgórze). Ww. zobowiązanie ujęto w księgach rachunkowych Urzędu Miasta pod datą 31.12.2016 r., zapłacono w dniu 17.01.2017 r.

Nieterminowa płatność, stanowi naruszenie przepisu ujętego w art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, gdzie wskazano obowiązek wnoszenia opłat rocznych przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok w związku z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Kierownik Referatu Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Skarbu Miasta, Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów w Wydziale Mieszkalnictwa.

 

Wniosek pokontrolny nr 26 – Przestrzeganie przepisu art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 2077), w ustawowo wskazanym terminie.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 27

 

-        dokonanie wydatków powyżej granic ustalonych w planie finansowym jednostki, co narusza zasady gospodarki finansowej określone przepisem art. 44 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Powyższe stwierdzono w 5 pozycjach księgowych w klasyfikacjach budżetowych wskazanych w poniższej tabeli, na łączną kwotę 4.191.036,89 zł, spośród przeprowadzonej analizy za lata 2015-2016 i do 30.06.2017 r., wykonanych wydatków w kwocie 1.484.429.116,29 zł za 2015 r., w kwocie 1.935.393.893,00 zł za 2016 r. i w kwocie 945.197.809,05 zł za 2017 r.:

 

Lp

Klasyfikacja

Data

Wydatek

Wydatki narastająco

Plan na dzień

Przekroczenie kasowe na dzień

1.

750/75023/4580

2015-06-05 

 2 292,00

 2 313,44

 1 000,00

 1 313,44

2.

926/92605/2910

2015-01-12 

 3 970 000,00

 3 970 000,00

 0,00

 3 970 000,00

3.

926/92605/4560

2015-01-12 

 214 054,00

 214 054,00

 0,00

 214 054,00

4.

750/75023/4580

2016-05-05 

 2 792,00

 2 792,00

 1 000,00

 1 792,00

5.

750/75095/4560

2016-07-01 

 69 877,45

 69 877,45

 66 000,00

 3 877,45

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru – pozycja 1, ówczesny Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta – pozycja 2 i 3, Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowego, która zatwierdziła powyższy wydatek oraz Główny Księgowy Urzędu Miasta Krakowa – pozycja 4, Dyrektor ówczesnego Wydziału Inwestycji – pozycja 5.

 

Wniosek pokontrolny nr 27 – Zapewnienie przestrzegania limitów wydatków określonych w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa, dokonując wydatków do wysokości wynikających z tego planu, zgodnie z przepisem art. 44 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 28

 

-        zaciągnięcie zobowiązania, powyżej kwot ustalonych w planie finansowym jednostki, czym naruszono przepisy art. 46 ust. 1 w związku z art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Powyższe stwierdzono w przypadkach wskazanych w poniższej tabeli, spośród poddanych analizie kontrolnej wielkości zobowiązań (przeprowadzonej na podstawie zaangażowania ujętego na koncie 998-„Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”) za lata 2015-2016 i do 30.06.2017 r., w kwocie 1.484.423.723,02 zł za 2015 r., w kwocie 1.936.062.533,66 zł za 2016 r. oraz w kwocie 1.779.108.652,95 zł za 2017 r. Powyższe stwierdzono w następującej klasyfikacji budżetowej:

 

Klasyfikacja

Data

Plan

Zaangażowanie

Przekroczenie dnia

600/60016/4300

11.01.2017 r.

 0,00 zł

348,00 zł

1.060,72 zł

600/60016/4300

23.01.2016 r.

0,00 zł

580,00 zł

1.640,72 zł

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Kierownik Referatu Planowania Rozwoju Systemu Transportu w Wydziale Gospodarki Komunalnej.

 

Wniosek pokontrolny nr 28 – Zaciąganie zobowiązań do wysokości kwot wynikających z planu finansowego jednostki, pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, stosownie do postanowień art. 46 ust. 1 i art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 29

 

-         zmniejszenie planu wydatków na podstawie uchwały Nr XXX/482/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.11.2015 r. w dz. 757 rozdz. 75704 o kwotę 14.942.173,00 zł, a w konsekwencji zarządzeniem nr 3192/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.11.2015 r., ustalenie planu wydatków w ww. klasyfikacji budżetowej w kwocie 0,00 zł, tj. poniżej kwoty potencjalnych zobowiązań tytułem udzielonych poręczeń, przypadających do spłaty do końca roku budżetowego 2015.

Plan wydatków w dz. 757 rozdz. 75704 § 8020 nie uległ zmianie do końca 2015 r. i wg stanu na 31.12.2015 r. wynosił 0,00 zł.

Potencjalne zobowiązania tytułem udzielonych poręczeń przypadające do spłaty w okresie od dnia 19.11.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wynosiły ogółem 2.614.497,15 zł (w tym: kapitał – 1.200.320,00 zł, odsetki – 1.414.177,15 zł).

Powyższy stan naruszał zasadę obligatoryjnego utrzymania w planie finansowym zabezpieczenia dla całości zaciągniętych zobowiązań i był niezgodny z przepisem określonym w art. 212 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 44 ust. 3 pkt 3 oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Dyrektor Wydziału Budżetu, Skarbnik Miasta Krakowa oraz Prezydent Miasta Krakowa.

 

Wniosek pokontrolny nr 29 – Działanie w ramach kompetencji wynikających z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), celem zapewnienia realizacji zasady obligatoryjnego utrzymania w planie finansowym zabezpieczenia dla całości zaciągniętych zobowiązań, która wynika z przepisu określonego w art. 212 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 44 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, w celu wyeliminowania przypadków dokonywania zmian planu wydatków uchwałami Rady Miasta Krakowa i w konsekwencji zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa poniżej przypadającej do spłaty w danym roku, kwoty potencjalnych zobowiązań tytułem udzielonych poręczeń.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 30

 

-           dokonanie z dniem 1 stycznia 2017 r., na podstawie dokumentu z dnia 16 stycznia 2017 r. znak: OR.07.1.2120.1.2017, zmiany wynagrodzenia Prezydentowi Miasta Krakowa, zwiększając wysokość dodatku specjalnego z kwoty 2.425,00 zł do kwoty 2.585,00 zł, bez uprzedniej decyzji w tym zakresie, podjętej przez Radę Miasta Krakowa a wyrażonej w stosownej uchwale. Powyższe działanie naruszyło postanowienia art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, na podstawie których, do ustalenia i zmiany wysokości składników wynagrodzenia Prezydentowi Miasta Krakowa, w tym dodatku specjalnego, władna jest wyłącznie Rada Miasta Krakowa.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Dyrektor Magistratu.

 

Wniosek pokontrolny nr 30 Dokonywanie zmiany składników wynagrodzenia Prezydenta Miasta Krakowa przez organ do tego uprawniony i po uprzedniej decyzji wyrażonej w uchwale Rady Miasta Krakowa, adekwatnie do przepisów art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1875, z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 902 z późn. zm.).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 31

 

-        nieterminowe rozliczenie dotacji otrzymanej w 2015 r. od Starostwa Powiatowego w Krakowie, na podstawie porozumienia Nr V/13/SA/1/2000 z dnia 01.03.2000 r. wraz z aneksami, w kwocie 44.000,00 zł na finansowanie wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Sprawozdanie rzeczowe i finansowe z realizacji ww. zadania za 2015 r. zostało złożone w Starostwie Powiatowym w dniu 03.02.2016 r., czym naruszono termin określony na 31 stycznia każdego roku kalendarzowego, a wskazany w § 5 ust. 1 aneksu nr 3 z dnia 23.07.2014 r. do ww. porozumienia. Powyższe narusza zasady rozliczenia dotacji wskazane w ww. dokumencie, których konieczność  określenia wynika z art. 126 oraz art. 250 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Miejski Rzecznik Konsumentów.

 

Wniosek pokontrolny nr 31 – Respektowanie, zawartych w umowach (porozumieniach) o przyznaniu dotacji, postanowień w zakresie terminu rozliczania otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych dotacji. Tym samym przestrzeganie zasad rozliczenia dotacji wskazanych w art. 126 oraz art. 250 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 32

 

-           wystąpienie niezgodności zapisów w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu składania ofert. W ogłoszeniu o zamówieniu w pkt IV.3.3 określono termin składania ofert do dnia 13.11.2014 r. godz. 10.00, natomiast w pkt 16.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, termin składania ofert został wyznaczony do dnia 13.11.2014 r. godz. 9.00. Ponadto, w protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (Druk ZP-PN) wskazano, że termin składania ofert upłynął w dniu 13.11.2014 r. godz. 9.00. Powyższe jest niezgodne z przepisami art. 36 ust. 1 pkt 11 w związku z art. 41 pkt 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Powyższa nieprawidłowość miała miejsce w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem było „Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek listowych nierejestrowych”. Nr postępowania OR-10.271.103.2014.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Kierownik Oddziału Zamówień Publicznych w Wydziale Organizacji i Nadzoru.

 

Wniosek pokontrolny nr 32 – Zamieszczanie w dokumentacji przetargowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu, jednolitych informacji dotyczących terminu składania ofert, zgodnie z przepisami art. 36 ust. 1 pkt 11 w związku z art. 41 pkt 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.)

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 33

 

-        nieuprawnione wezwanie wykonawców nr 2, 4 i 5 do uzupełnienia dokumentu wskazanego w siwz (tabeli elementów prac objętych przedmiotem umowy), który nie podlegał uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, gdyż nie mieścił się w katalogu dokumentów wskazanych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Nieuprawnione wezwanie do uzupełnienia dokumentu miało miejsce również w przypadku wykonawcy nr 2, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. W tym stanie rzeczy zamawiający winien był uznać, że oferty w swojej treści nie odpowiadają treści siwz, a w konsekwencji winien był zastosować przepis art. 89 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy. W dniu 02.09.2015 r. zawarto umowę nr W/II/1876/WI/34/2015 z wykonawcą, którego oferta w swojej treści nie odpowiadała treści siwz i w konsekwencji oferta winna była zostać odrzucona.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem było „Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Rybnej 3 w Krakowie” nr postępowania WI-01-2.271.2-07.2015.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Dyrektor ówczesnego Wydziału Inwestycji. Za zawarcie umowy odpowiedzialność ponoszą Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Inwestycji.

 

Wniosek pokontrolny nr 33 – Respektowanie art. 26 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), poprzez wzywanie wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona do uzupełnienia dokumentów, zgodnie z warunkami określonymi w ww. przepisie, a także mieszczących się w katalogu dokumentów wskazanych w art. 25 ww. ustawy. Odrzucanie złożonej przez wykonawcę oferty, w sytuacji, gdy jej treść nie odpowiada treści siwz, stosownie do postanowień art. 89 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy i w konsekwencji niedopuszczenie do sytuacji, zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta winna zostać odrzucona.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 34

 

-           dokonanie zwrotu wadium wykonawcom, którzy złożyli oferty nr: 1, 2, 3, 5, z naruszeniem postanowień art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający, zwrócił wadium wykonawcy, który wygrał postępowanie (oferta nr 2) w dniu 06.10.2015 r., w sytuacji, gdy ten wniósł gwarancję należytego wykonania umowy w dniu 02.09.2015 r., czym naruszono art. 46 ust. 1a ww. ustawy. Zwrot wadium dla pozostałych uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nastąpił również w dniu 06.10.2015 r., tj. z naruszeniem art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyższa nieprawidłowość dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem było „Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Rybnej 3 w Krakowie”, Nr postępowania WI-01-2.271.2-07.2015.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Dyrektor ówczesnego Wydziału Inwestycji.

 

Wniosek pokontrolny nr 34 W czasie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonywanie postanowień przepisów art. 46 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), regulujących zasady zwrotu wadium, wniesionego przez wykonawców.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 35

 

-        niezgodne ze stanem faktycznym wskazanie w zawartej umowie na realizację zamówienia publicznego, formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego przez wykonawcę. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu w dniu 02.09.2015 r. w kwocie 107.937,77 zł, przelewając je na rachunek bankowy zamawiającego. Natomiast w § 11 pkt 1 umowy nr W/II/1876/WI/34/2015 z dnia 02.09.2015 r. wskazano, że zabezpieczenie zostało wniesione przed zawarciem umowy w formie gwarancji bankowej.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Z-ca Dyrektora ówczesnego Wydziału Inwestycji.

 

Wniosek pokontrolny nr 35 – Zapewnienie zgodności postanowień umownych w zakresie formy wniesionego przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy z faktyczną realizacją tych postanowień, akceptowanych przez wykonawcę.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 36

 

-        zaniechanie wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do uzupełnienia dokumentów wykonawcy, który złożył wniosek nr 10 o dopuszczenie do udziału w przetargu  ograniczonym, który nie spełniał warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca w zakresie lidera konsorcjum nie załączył do wniosku aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, żądanej w pkt. III.4.2 tiret 2 ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawca załączył do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu informację z Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 05.09.2014 r., w sytuacji gdy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wyznaczono na dzień 05.05.2015 r. Z powyższym wykonawcą zawarto w dniu 18.08.2015 r. umowę nr W/II/1556/WI/30/2015 r. w sprawie zamówienia publicznego, pomimo faktu złożenia przez wykonawcę niekompletnych dokumentów wymaganych przez zamawiającego oraz wobec zaniechania wezwania do ich uzupełniania. W związku z powyższym, zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem była „Rozbudowa i adaptacja istniejących budynków na cele Muzeum Podgórza jako oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego, (znak sprawy WI-01-2.271.2-03.2015).

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: członkowie komisji przetargowej: Główny specjalista ówczesnego Wydziału Inwestycji, Główny specjalista ówczesnego Wydziału Inwestycji, Inspektor w ówczesnym Wydziale Inwestycji obecnie Inspektor w Wydziale Geodezji, Inspektor w ówczesnym Wydziale Inwestycji, Podinspektor w ówczesnym Wydziale Inwestycji, oraz dwóch pracowników Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Za zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego odpowiedzialność ponoszą Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa oraz Dyrektor ówczesnego Wydziału Inwestycji.

 

Wniosek pokontrolny nr 36 Przestrzeganie przesłanek wskazanych w art. 26 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) wskazujących przypadki i zasady wzywania przez zamawiającego wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, do uzupełnienia w wyznaczonym terminie oświadczeń lub dokumentów, celem potwierdzenia spełnienia przez tego wykonawcę okoliczności określonych w art. 25 ust. 1 ustawy, tj. między innymi spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W konsekwencji nie dopuszczanie do sytuacji, zawarcia przez zamawiającego umowy z wykonawcą, który nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 37

 

-        przypadki nieprzestrzegania przez zamawiającego, terminów zwrotu kwot pozostawionych przez wykonawców na zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. Powyższa nieprawidłowość wystąpiła w 5 przypadkach w objętych próbą 7 umowach, dotyczących:

·         kwoty 4.035,01 zł, pozostawionej przez wykonawcę na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w związku z zawartą umową z dnia 15.10.2014 r. (nr w rejestrze umów W/I/3925/WS/66/2014), aneks nr 1 z dnia 05.12.2014 r. (nr w rejestrze umów W/I/3925/WS/66/2014-AN-1/2014) oraz aneks nr 2 z dnia 23.12.2014 r. (nr w rejestrze umów W/I/3925/WS/66/2014-AN-2/2014), na „Dostawę automatycznej przenośnej stacji meteorologicznej oraz jej zamontowanie, uruchomienie, serwis i konserwację”. Termin na zwrot tej części zabezpieczenia przypadał najpóźniej w dniu 21.12.2016 r., natomiast przelewu wykonawcy środków finansowych, dokonano w dniu 31.01.2017 r., naruszając postanowienia przepisów art. 151 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska oraz Członek Zespołu Projektowego, powołanego w związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie”, Inspektor w Referacie Planowania i Realizacji Budżetu Kształtowania Środowiska.

 

·       kwoty 9.728,40 zł oraz kwoty 7.269,30 zł zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej w dniu 25.08.2015 r. (nr w rejestrze umów W/I/3754/GK/13/2015), na wykonanie opracowania pn.: „Wstępne studium wykonalności dla połączenia tramwajowego – skrzyżowanie ul. Lipska/Saska-Rondo Dywizjonu 308”. Kwota 9.728,40 zł stanowiąca 40 % wniesionego zabezpieczenia, została zwrócona w dniu 04.02.2016 r., natomiast kwota 7.269,30 zł stanowiąca 30 % wniesionego zabezpieczenia, została zwrócona w dniu 09.02.2017 r., tj. niezgodnie z postanowieniami § 13 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 odpowiednio w powiązaniu z § 2 ust. 5 i § 2 ust. 6 ww. umowy, uzależniających terminy zwrotu zabezpieczenia od dnia odbioru dzieła na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i odpowiednio od dnia zawiadomienia wykonawcy o przyjęciu dzieła.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Inspektor w Referacie Organizacyjno-Budżetowym w Wydziale Gospodarki Komunalnej.

 

·       kwoty 44.992,82 zł zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej w dniu 21.10.2015 r. (nr w rejestrze umów W/I/4977/WS/84/2015 i W/II/2215/WS/2104/2015), aneks nr 1 z dnia 10.12.2015 r. oraz aneks nr 2 z dnia 14.03.2016 r., na „Wykonanie szczegółowych map pokrycia terenu z przyporządkowaniem współczynników aerodynamicznej szorstkości terenu w ujęciu sezonowym, wykonanie szczegółowej inwentaryzacji terenów zieleni, dostawa sprzętu komputerowego, dostarczenie oprogramowania komputerowego systemu zarządzania zielenią, zwanego także systemem/aplikacją, zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń”. Wskazana powyżej kwota zabezpieczenia, została zwrócona w dniu 09.02.2017 r.,  niezgodnie z postanowieniami § 17 ust. 6 pkt 1 umowy, które wyznaczały termin 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Ostatnim protokołem przedstawionym do kontroli, był protokół z dnia 30.06.2016 r.

Powyższym działaniem naruszono także, postanowienia art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska oraz członek Zespołu Projektowego, powołanego w związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie”, Inspektor w Referacie Planowania i Realizacji Budżetu Kształtowania Środowiska.

 

·       kwoty 2.115,60 zł zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej w dniu 21.02.2014 r. (nr w rejestrze umów W/I/288/OU/32/2014), aneks nr 1 z dnia 12.01.2015 r. (nr w rejestrze umów W/I/288/OU/32/2014-AN-1/2015) i aneks nr 2 z dnia 22.05.2015 r. (nr w rejestrze umów W/I/288/OU/32/2014-AN-2) na „Świadczenie usług polegających na comiesięcznej konserwacji urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynkach Urzędu Miasta Krakowa w latach 2014-2016”. Wskazana powyżej kwota zabezpieczenia, została zwrócona w dniu 23.11.2017 r., niezgodnie z postanowieniami § 12 ust. 3 zawartej umowy. W kontrolowanym przypadku termin określony w umowie na zwrócenie zabezpieczenia przypadał 30 dni od dnia wykonania zamówienia, tj. w dniu 02.03.2016 r.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Dyrektor Wydziału Obsługi Urzędu oraz Podinspektor w Oddziale Zarządzania Budynkami Wydziału Obsługi Urzędu.

 

·       kwoty 5.332,05 zł zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczonego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, w związku z zawartą umową z dnia 22.07.2014 r. (nr w rejestrze umów W/II/923/OU/2/2014), aneks nr 1 z dnia 19.08.2014 r. (nr w rejestrze umów W/II/923/021/2/2014-AN-1/2014), na „Dostawę, montaż i uruchomienie dźwigów osobowych w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy: pl. Wszystkich Świętych 3-4- 1 szt., ul. Wielickiej 28A – 2 szt.” Zwrotu zabezpieczenia dokonano w dniu 11.12.2017 r., podczas gdy protokół końcowego odbioru robót spisano w dniu 17.12.2014 r. stwierdzając w nim, że roboty zostały zakończone w dniu 15.12.2014 r. Powyższe działanie było niezgodne z postanowieniami § 13 ust. 3 pkt 2 zawartej umowy w powiązaniu z art. 151 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przepisem art. 568 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Dyrektor Wydziału Obsługi Urzędu oraz Kierownik Oddziału Zarządzania Budynkami Wydziału Obsługi Urzędu,  Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów w Wydziale Obsługi Urzędu, Główny Specjalista w Referacie Inwestycji i Remontów Wydziału Obsługi Urzędu, Podinspektor w Oddziale Zarządzania Budynkami Wydziału Obsługi Urzędu.

 

Wniosek pokontrolny nr 37 – Przestrzeganie zapisów zawartych umów, dotyczących terminu zwrotu kwot pozostawionych przez wykonawców na zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji oraz odpowiednio przepisu art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), określającego zasady zwrotu przez zamawiającego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy i przepisu art. 568 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) dotyczącego odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

 

Niezależnie od wyszczególnienia indywidualnej odpowiedzialności za powstanie nieprawidłowości w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa, poprzez wskazanie merytorycznych pracowników, Prezydent Miasta Krakowa i Skarbnik Miasta Krakowa ponoszą w odpowiednim zakresie, odpowiedzialność z tytułu nadzoru, za opisane w wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości.

 

W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, do wniosków pokontrolnych zawartych w wyżej wymienionym wystąpieniu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium Izby, stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

 

Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

Bieg terminu, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

 

W terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, kontrolowana jednostka jest obowiązana zawiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania.

 

Poinformowanie niezgodnie z prawdą, o wykonaniu wniosków pokontrolnych jest zagrożone sankcją określoną w art. 27 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

 

Jednocześnie informuje się, że treść niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zawierającego wnioski pokontrolne oraz opis nieprawidłowości do poszczególnych wniosków pokontrolnych, a także wskazanie osób odpowiedzialnych za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości, udokumentowanych w protokole kontroli, po zakończeniu obowiązujących procedur pokontrolnych, określonych przepisami ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 561), ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, na stronie internetowej: www.bip.krakow.rio.gov.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a        

 

 

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady

Miasta Krakowa

 

 

 

Do wniosków pokontrolnych zawartych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym,
Prezydent Miasta Krakowa wniósł zastrzeżenia, które były przedmiotem rozpatrzenia
przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

 

Treść uchwały podjętej przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
Nr KI-412/188/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych znajduje się w dziale

Działalność Izby/Nadzorcza/Uchwały Kolegium RIO w Krakowie/2018/KI-412/188/18

Załączniki

M. Kraków(k)17 (579.8kB)    
Metryka M. Kraków(k)17 (32kB)    

Metadane

Źródło informacji:Wojciech Rup
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Rup
Data wprowadzenia:2018-08-17 12:13:45
Opublikował:Dariusz Melerowicz
Data publikacji:2018-08-20 09:34:39
Ostatnia zmiana:2018-08-20 09:34:58
Ilość wyświetleń:1082