Biuletyn Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
Drukuj artykuł
Zamknij okno
DZIAŁALNOŚĆ IZBY » Kontrolna » Wystąpienia pokontrolne » Wystąpienia pokontrolne w 2013 roku

Wystąpienie pokontrolne ZSO w Myślenicach kontrola problemowa

WK-613-115/13

Kraków, 2014-02-17

 

 

 

Pan

Jacek Ślósarz

Dyrektor

Zespołu Szkół

Ogólnokształcących

w Myślenicach

 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informuję Pana Dyrektora, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie, realizując postanowienia ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1113.) przeprowadziła kontrolę problemową Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach, w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem wypłaty wynagrodzeń nauczycieli w latach 2010-2012 i w 2013 r., do dnia obowiązywania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte w dwustronnie podpisanym protokole kontroli w dniu 20 grudnia 2013 r., nie wykazały nieprawidłowości w zakresie objętym przedmiotową kontrolą.

 

 

W związku z powyższym uprzejmie informuję Pana Dyrektora, że mając na uwadze wyniki kontroli problemowej przeprowadzonej w kierowanej przez Pana jednostce, nie zachodzi potrzeba wydania wniosków pokontrolnych.

 

 

Jednocześnie informuje się, że treść niniejszego pisma ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, na stronie internetowej: www.bip.krakow.rio.gov.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.        Adresat

2.        a/a

 

 

Do wiadomości:

Przewodniczący Zarządu

Powiatu Myślenickiego

 Lista załączonych plików      
Metryka ZSO w Myślenicach(p)13 (24.5kB)        
ZSO w Myślenicach_p_13 (177.5kB)        
Redaktor: Wojciech Rup Źródło: Wojciech Rup
Utworzony: 2014-03-18 11:13:17 Ostatnia zmiana: 2014-03-18 11:23:41