Biuletyn Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Wyszukiwane slowo:


Licznik odwiedzin
6776615
od 14 lipca 2004DZIAŁALNOŚĆ IZBY » Kontrolna » Wystąpienia pokontrolne » Wystąpienia pokontrolne w 2008 roku

Wystąpienie pokontrolne Pow. Nowosądecki kontrola kompleksowa

WK-6006-90/08

Kraków, 2008-12-02

 

 

 

 

Pan

Jan Golonka

Przewodniczący Zarządu

Powiatu Nowosądeckiego

 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informuję Pana Przewodniczącego, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie, realizując postanowienia ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.) przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Powiatu Nowosądeckiego. Kontrolą objęto, w szczególności, działalność Powiatu w latach 2006-2007 i w 2008 r. do dnia kontroli.

 

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych, udokumentowanych w protokole kontroli podpisanym w dniu 9 października 2008 r., przekazuję Panu Przewodniczącemu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

 

Przedstawia się w nim stwierdzone nieprawidłowości w okresie objętym aktualną kompleksową kontrolą, osoby odpowiedzialne za ich powstanie oraz wnioski pokontrolne zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności, przewidziane do realizacji przez kontrolowaną jednostkę, stosownie do postanowień art. 9 ust. 2 ww. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych:

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 1

 

        upoważnienie w uregulowaniach wewnętrznych do dysponowania środkami pieniężnymi Skarbnika Powiatu, co narusza art. 63 ustawy o samorządzie powiatowym, który stanowi, że dyspozycja środkami pieniężnymi powiatu jest oddzielona od kasowego jej wykonania.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Starosta Powiatu.

 

Wniosek pokontrolny nr 1 – Uregulowanie kwestii dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z wymogami art. 63 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 2

 

         wykazanie w bilansie jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu sporządzonym na dzień 31.12.2007 r. w nieprawidłowych pozycjach  sprawozdania finansowego danych dotyczących: pozycji B.II.1.1. „Należności z tytułu dostaw i usług”, gdzie wykazano dochody z mienia Powiatu w wysokości 101.283,01 zł oraz dochody Skarbu Państwa w wysokości 403.697,50 zł, w pozycji D.I.1.1. „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług”, gdzie wykazano kwotę 56.260,86 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu oraz kwotę 89.246,13 zł dotyczącą pozostałych rozrachunków.

 

Ponadto w pozycji B.II.1.1. „Należności z tytułu dostaw i usług” nieprawidłowo wykazano odsetki od należności przypisanych, a nie wpłaconych. Powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Powiatu.

 

Wniosek pokontrolny nr 2 – Wykazywanie danych w sprawozdaniu finansowym w sposób zapewniający rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 3

 

         ujmowanie opłaty za media (z tytułu zawartej umowy najmu) w dziale 700 rozdziale 70005 § 0750 podczas gdy należy je ujmować w § 0830 Wpływy z usług - stanowi to naruszenie zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Kierownik Referatu ds. Rachunkowości.

 

Wniosek pokontrolny Nr 3 - Przestrzeganie zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 4

 

-      naruszenie art. 193 w związku z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym poprzez zaciągnięcie zobowiązania w wysokości przekraczającej upoważnienie do zaciągania zobowiązań obciążających budżety lat przyszłych bez zgody Rady Powiatu Nowosądeckiego, poprzez podpisanie w dniu 9 maja 2006 r. umowy na czas nieokreślony z PPUP Pocztą Polską Centrum Usług Koncesjonowanych na wykonywanie usługi samochodowego przewozu utargów.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Starosta Nowosądecki oraz Wicestarosta Nowosądecki.

 

Wniosek pokontrolny Nr 4 - Zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości kwot wydatków określonych w planie finansowym jednostki z uwzględnieniem wcześniej poniesionych wydatków lub zaciągniętych zobowiązań oraz w granicach udzielonych przez Radę Powiatu upoważnień w tym zakresie. Zaciąganie zobowiązań finansowych wymagalnych w następnych latach tylko po uzyskaniu stosownej zgody Rady Powiatu na takie działanie.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 5

 

         nieokreślenie w umowie z dnia 9 maja 2006 r. z PPUP Pocztą Polską Centrum Usług Koncesjonowanych oraz w umowie z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie zlecenia usług z zakresu medycyny pracy wartości nominalnej zobowiązania stosownie do wymogu zawartego w art. 85 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Starosta Nowosądecki, Wicestarosta Nowosądecki.

 

Wniosek pokontrolny Nr 5 - Określanie w dniu zawierania umowy, wartości nominalnej zobowiązania finansowego należnego do zapłaty w dniu wymagalności, zgodnie z wymogiem zawartym w art. 85 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 6

 

         ustalenie wysokości wadium: przy sprzedaży działki nr 223/26 w wysokości 3,41 % ceny wywoławczej oraz przy sprzedaży działki nr 223/27 w wysokości 4,41 % ceny wywoławczej, tj. z naruszeniem § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Zarząd Powiatu.

 

Wniosek pokontrolny Nr 6 - Ustalanie wysokości wadium, przy sprzedaży nieruchomości, zgodnie z przepisami określonymi w § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 7

 

         dokonanie zwrotu wadium w wysokości 4.000,00 zł w terminie 19 dni od dnia zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym, tj. z naruszeniem przepisów zawartych w § 4 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 

Osoba odpowiedzialna na powstanie nieprawidłowości: Dyrektor Wydziału Geodezji i Budownictwa.

 

Wniosek pokontrolny Nr 7 - Dokonywanie zwrotu wadium zgodnie z terminem określonymi w § 4 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 8

 

-         nieprzestrzeganie przy rozliczaniu kosztów poleceń wyjazdów służbowych na obszarze kraju rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, poprzez:

 

·         nienaliczenie oraz niewypłacenie 1 należnej diety dotyczącej polecenia wyjazdu służbowego Nr 720/2007, co stanowi naruszenie § 4 ww. rozporządzenia,

 

·         niedołączenie biletu za przejazd środkiem lokomocji lub oświadczenia do polecenia wyjazdu służbowego Nr 773/2007, co stanowi naruszenie § 8a pkt 3 ww. rozporządzenia.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor ds. finansowych w Wydziale Finansowym.

 

Wniosek pokontrolny Nr 8 – Respektowanie przy rozliczaniu kosztów poleceń wyjazdów służbowych na obszarze kraju, wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze  kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.).

 

Opis nieprawidłowości nieobjętej wnioskiem pokontrolnym

 

        nieopracowanie instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu, czym nie dopełniono wymogów określonych przepisami art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.).

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Zarząd Powiatu.

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie odstępuje od wydania wniosku pokontrolnego w tym zakresie w związku z wydaniem przez Zarząd Powiatu zarządzeniem Nr 525/2008 z dnia 6 października 2008 r. instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

 

Niezależnie od wyszczególnienia indywidualnej odpowiedzialności za powstanie nieprawidłowości w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania Powiatu Nowosądeckiego, poprzez wskazanie merytorycznych pracowników, Zarząd Powiatu oraz Skarbnik Powiatu ponoszą w odpowiednim zakresie, odpowiedzialność z tytułu nadzoru, za opisane w wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości.

 

W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, do wniosków pokontrolnych zawartych w wyżej wymienionym wystąpieniu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium Izby – stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

 

Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

Bieg terminu, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

 

                W terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego, kontrolowana jednostka jest obowiązana zawiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania.

 

                Poinformowanie niezgodnie z prawdą, o wykonaniu wniosków pokontrolnych jest zagrożone sankcją określoną w art. 27 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.adresat

2. a/a

 

Do wiadomości:

Przewodniczący

Rady Powiatu

Nowosądeckiego

 Lista załączonych plików      
Powiat Nowosądecki(k)08 (97kB) pobierz pokaż
Metryka Powiat Nowosądecki (23kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Wojciech Rup

Ilosc wyswietlen:

2289

Zródlo:

Wojciech Rup

Ostatnia zmiana:

2009-01-05 14:46:03

Utworzony:

2009-01-05 10:44:35

Historia zmian