Kolegium Izby

Składa się z przewodniczącego, którym jest prezes izby oraz członków stanowiących reprezentację zarówno strony rządowej jak i samorządowej powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu, w liczbie określonej przez Prezesa Rady Ministrów.
Do właściwości kolegium izby należy:
1) ustalanie w terminie do dnia 30 kwietnia roku budżetów jednostek samorządu terytorialnego w przypadku, nieuchwalenia uchwały budżetowej w terminie do dnia 31 marca roku budżetowego,
2) rozpatrywanie od opinii wydanej przez skład orzekający
3) przyjmowanie sprawozdań z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej izby,
4) uchwalanie wniosków do projektu budżetu izby oraz ramowego planu pracy,
5) przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz rocznego ramowego planu pracy izby, w tym planu kontroli,
6) rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych,
7) podejmowanie uchwał w innych sprawach, określonych w odrębnych przepisach.

Uchwały kolegium izby zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków kolegium izby.

Skład Kolegium Izby 

Kraków
tel. (012) 427-38-19, 427-32-61, 427-24-50

Przewodniczący Kolegium

 

Mirosław Legutko – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie  

 

Jolanta Nowakowska  – Zastępca Prezesa Izby

 

Piotr Józefczyk – Członek Kolegium

 

Katarzyna Keppert – Członek Kolegium

 

Wojciech Lachiewicz - Członek Kolegium

 

Piotr Koczanowski -  Członek Kolegium


Zespół Zamiejscowy Nowy Sącz

tel. (018) 443-69-48, 443-79-95

 

Koordynator Zespołu  

Marek Łopata – Członek Kolegium

 

Marta Olech – Członek Kolegium

 

Joanna Drzymała - Członek Kolegium

 

Elżbieta Janik - Członek Kolegium

 

Zespół Zamiejscowy Tarnów

tel. (014) 622-47-17, 622-47-18, 626-07-27

 

Koordynator Zespołu

Patrycja Krupa-Różańska - Członek Kolegium

 

Krystyna Imioło – Członek Kolegium

 

Katarzyna Augustynowicz-Skruch - Członek Kolegium

 

 

Zespół Zamiejscowy Oświęcim

tel. (033) 844-46-35, 844-46-34

 

Koordynator Zespołu

Anna Polak– Członek Kolegium

 

Gabriela Brol-Stanek – Członek Kolegium

 

Ewa Mitoraj – Członek Kolegium