Biuletyn Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Wyszukiwane slowo:


Licznik odwiedzin
6776616
od 14 lipca 2004DZIAŁALNOŚĆ IZBY » Kontrolna » Wystąpienia pokontrolne » Wystąpienia pokontrolne w 2008 roku

Wystąpienie pokontrolne Gm.Kłaj konrola kompleksowa

WK-6006-10/08

Kraków, 2008-04-24

 

 

 

Pan

Jan Majerz

Wójt Gminy

Kłaj

 

 

 

 

                Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy Kłaj, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w latach 2006-2007 i w 2008 r. do dnia kontroli.

 

                Ustalenia kontroli zawarte w dwustronnie podpisanym protokole kontroli z dnia 29.02.2008 r. wykazały nieprawidłowości w gospodarce finansowej, do których w szczególności zaliczyć należy:

 

­ -   udzielenie pełnomocnictwa na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dyrektorom jednostek oświatowych Gminy Kłaj, przez Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Kłaju, czym naruszono kompetencje Wójta Gminy wskazane w ww. przepisie prawa. Powyższe dotyczy np. pełnomocnictwa udzielonego w dniu 01.09.2006 r. dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Targowisku, pełnomocnictwa udzielonego w dniu 01.09.2007 r. dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzeziu, pełnomocnictwa udzielonego w dniu 01.09.2006 r. dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłaju,

 

­      - sporządzenie bilansu z wykonania budżetu Gminy Kłaj wg stanu na dzień 31.12.2006 r. wykazując w nim należności i zobowiązania, zaniżone o kwotę 123.438,42 zł, niezgodnie z kwotami wynikającymi z ewidencji księgowej. W związku z powyższym nie przedstawiono rzetelnie i jasno sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, czym naruszono art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w powiązaniu z § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych,

 

­     -   nierespektowanie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, polegające na:

 

*    nieudzieleniu Skarbnikowi Gminy (poza dokonywaniem wstępnej kontroli dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych), upoważnienia w zakresie obowiązków i odpowiedzialności wynikających z art. 45 ust. 1 pkt 1-3 ww. ustawy,

 

*   niewypełnieniu w roku 2006 w pełni obowiązku przeprowadzania corocznie kontroli, co najmniej 5 % wydatków tj. niezgodnie z art. 187 ww. ustawy. Nieprawidłowość dotyczy kontroli Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie – gdzie skontrolowano wydatki na kwotę 10.204,15 zł podczas, gdy 5 % wydatków określonych na podstawie sprawozdania Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31.12.2006 r. stanowi sumę 11.304,71 zł oraz Przedszkola Samorządowego w Kłaju – skontrolowano wydatki na kwotę 12.677,92 zł – 5 % wydatków określonych na podstawie ww. sprawozdania, stanowiło sumę 14.288,31 zł,

 

*       zaciąganiu zobowiązań finansowych pomimo braku zabezpieczenia środków w zatwierdzonym planie finansowym. W wyniku podpisania poniższych dokumentów, na realizację zadań budżetowych zaciągnięto:

 

­     - zobowiązanie obciążające plan finansowy kolejnych lat, bez stosownego upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy, poprzez zawarcie, w dniu 01.06.2006 r., umowy bankowej obsługi budżetu łącznie z podległymi jednostkami organizacyjnymi, zawartej na okres od 01.06.2006 r. do 31.05.2009 r. W roku 2007 wydatkowano na koszty związane z ww. obsługą bankową, kwotę 6.166,82 zł – dz. 750 rozdz. 75023 § 4300. Powyższe narusza postanowienia art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 193 w związku z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,

 

­    -   zobowiązanie, poprzez zawarcie umowy, z dnia 24.05.2007 r., której przedmiotem było: „Wykonanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w miejscowościach Kłaj, Targowisko, Łętkowice, Łysokanie, Brzezie i Dąbrowa, Gmina Kłaj w 2007 r.”, obciążające plan finansowy w kwocie 77.960,14 zł – dz. 600 rozdz. 60016 § 4270. Powyższe stanowi naruszenie art. 193 w powiązaniu z art. 36 ustawy o finansach publicznych oraz art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

*        występowaniu przypadków regulowania zobowiązań Urzędu Gminy po terminie płatności określonym na fakturze, co stanowi naruszenie w art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy. Powyższą nieprawidłowość stwierdzono w 34 przypadkach na kwotę ogółem 27.215,64 zł,

 

*        naruszeniu zasad gospodarki finansowej określonych w art. 35 oraz art. 138 pkt 3 w powiązaniu z art. 189 ww. ustawy, w wyniku dokonania wydatków powyżej limitów ustalonych planem finansowym na dzień:

- 12.12.2006 r. w dz. 750 rozdziale 75022 § 2820 o kwotę 50,82 zł,

- 13.12.2006 r. w dz. 600 rozdziale 60016 § 4210 o kwotę 2.615,02 zł,

* bra
ku wskazania wartości nominalnej zaciągniętych zobowiązań w zawartych umowach w sprawie zwrotu kosztów z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych – dotyczących roku 2006 i 2007, czym naruszono art. 85 ust. 1 ww. ustawy,

 

­     - nieprzestrzeganie w pełni zasad gospodarki kasowej, wynikających z zapisów ujętych w uregulowaniach wewnętrznych Urzędu Gminy stosownymi zarządzeniami: Nr PN/Fn/1/2003 Wójta Gminy z dnia 25.01.2003 r. i Nr 1/IX/2006 Wójta Gminy z dnia 07.09.2006 r. dotyczących gospodarki kasowej, poprzez:

 

*  niewpisywanie na listach płac oraz listach wypłat diet radnych, daty wypłaty gotówki, co było niezgodne z § 7 pkt 10 ww. instrukcji kasowych. Powyższe dotyczy wszystkich list wypłat w kontrolowanych okresach, tj. 01.01.2006 r. – 31.01.2006 r., 01.09.2006 r. – 30.09.2006 r., 01.03.2007 r. – 31.03.0227 r., w łącznej liczbie 20 sztuk,

 

  wypełnianie wniosków o zaliczkę niezgodnie z § 7 pkt. 7 ww. instrukcji kasowych, poprzez nieokreślenie terminu do którego zaliczka ma być rozliczona, powyższe dotyczy czterech wniosków o zaliczkę z dnia 09.01.2006r., z dnia 21.09.2006 r. i dnia 27.03.2007 r.,

 

­      - nieterminowe przekazywanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej. I tak np.: termin wymagalności 08.01.2007 r. kwota 2.023,88 zł, przekazane w dniu 12.01.2007 r., tj. 4 dni po terminie; termin wymagalności 25.05.2006 r. kwota 408,25 zł przekazane w dniu 01.06.2006 r., tj. 7 dni po terminie; termin wymagalności 15.06.2006 r. kwota 1.395,60 zł przekazane w dniu 22.06.2006 r. tj., 6 dni po terminie; termin wymagalności 25.01.2007 r. kwota 316,31 zł przekazane w dniu 13.02.2007 r. tj., 19 dni po terminie. Powyższe stanowi naruszenie art. 189 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w powiązaniu z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań,

 

­      - nieprzestrzeganie postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej poprzez:

 

  wykazanie w sprawozdaniach danych niezgodnych z ewidencją księgową, czym naruszono § 9 ust 1 i 2 ww. rozporządzenia. Powyższe dotyczy:

 

­      - sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów Urzędu Gminy Kłaj (jednostkowego) za okres od początku roku do dnia 31.12.2006 r., w którym w kolumnie 9 (należności pozostałe do zapłaty ogółem) wykazano kwotę 548.647,59 zł podczas, gdy suma sald Wn dla kont syntetycznych 221 (282.560,71 zł) i 226 (333.494.22 zł) wynosiła 616.845,54 zł. Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S a sumą sald kont syntetycznych 221 i 226 wynosiła - 67.407,12 zł,

 

­      -  sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Kłaj za okres od początku roku do dnia 30.06.2007 r., w którym wykazano wykonanie w kwocie 10.337.193,20 zł podczas, gdy suma sald Ma kont syntetycznych 901 (10.000.623,68 zł) i 907 (123.438,41 zł) wynosiła 10.124.062,09 zł. Stwierdzono różnicę w kwocie 213.131,11 zł,

 

­      - sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów Urzędu Gminy Kłaj (jednostkowego) za okres od początku roku do dnia 30.06.2007 r., w którym w kolumnie 9 (należności pozostałe do zapłaty ogółem) wykazano kwotę 1.942.772,91 zł podczas, gdy suma sald Wn dla kont syntetycznych 221 (1.609.488,28 zł) i 226 (333.494,22 zł) wynosiła 1.942.982,50 zł. Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S a sumą sald kont syntetycznych 221 i 226 wynosiła – 209,59 zł,

 

* brak wskazania adresata sprawozdania, w przypadku wszystkich złożonych sprawozdań jednostkowych Rb-27S z planu dochodów jednostek organizacyjnych oraz jednostkowych Rb-28S z realizacji wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Kłaj. Ponadto, nieterminowo sporządzono sprawozdanie jednostkowe Rb-28S Urzędu Gminy Kłaj w dniu 22.02.2007 r. Powyższe jest niezgodne z § 18 oraz załącznikiem nr 38 do rozporządzenia,

 

   niewykazywanie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-PDP, co narusza § 9 ww. rozporządzenia. W sprawozdaniach za okres od początku roku do dnia 31.12.2006 r. nie wykazano kwoty 47.823,51 zł, natomiast w sprawozdaniach za okres od początku roku do dnia 30.06.2007 r. nie wykazana kwota wynosiła 25.601,13 zł,

 

   niesporządzanie przez Urząd Gminy sprawozdań jednostkowych Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Powyższe narusza postanowienia § 4 pkt 1 lit. m w powiązaniu z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz w związku z § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

 

­      - naruszenie postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, poprzez:

 

*       przyznanie i wypłacanie dla Zastępcy Wójta i Skarbnika Gminy dodatku funkcyjnego przekraczającego maksymalne kwoty wskazane dla ww. stanowisk w przepisach wskazanego rozporządzenia. W okresie grudzień 2006 r. do grudzień 2007 r. ww. osobom zawyżono o 20,00 zł miesięcznie, dodatek funkcyjny. Ponadto w związku z zawyżonym dodatkiem funkcyjnym nieprawidłowo określono kwotę przyznanego dodatku specjalnego, zawyżono miesięcznie o 8,00 zł, dodatek specjalny. Ustalając z naruszeniem ww. rozporządzenia wysokość wynagrodzenia dla wskazanych pracowników, Wójt Gminy Kłaj dokonał wydatków z budżetu gminy, niezgodnie z przepisami prawa,

 

        nieprawidłowe wypłacanie w okresie od września do grudnia 2007 r. dodatku stażowego dla Zastępcy Wójta Gminy w wysokości 7% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego podczas, gdy z dokumentacji przedstawionej do kontroli wynika, iż dodatek stażowy winien być naliczony w kwocie równowartości 6 % wynagrodzenia zasadniczego. W powyższym okresie łącznie nadpłacono kwotę 160,00 zł. Powyższe stanowi naruszenie § 11 ust. 5 ww. rozporządzenia,

 

*       przyznanie i wypłacenie pracownikowi zatrudnionemu w Urzędzie Gminy Kłaj, na stanowisku „sekretarka”, dodatku specjalnego w okresie 01.10.2007 r.-29.11.2007 r. w kwocie 405,00 zł w okresie 30.11.2007 r. – 31.12.2007 r. w kwocie 480,00 zł pomimo, iż przepisy nie przewidują możliwości przyznania ww. dodatku pracownikom zatrudnionym na stanowisku pomocniczym, co narusza, § 8 ust. 4 ww. rozporządzenia,

 

         nieprzestrzeganie postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, poprzez:

 

·         zaniechanie w pięciu przypadkach określenia przypisu podatku w drodze decyzji organu podatkowego w sytuacji, gdy podatnik nie złożył stosownej deklaracji na podatek od środków transportowych, co stanowi naruszenie postanowień art. 21 § 3 oraz art. 274 ustawy Ordynacja podatkowa. Powyższe dotyczy pojazdów o numerze karty kontowej: 68/06, 69/06, 70/06, 73/06, 74/06, 65/07,

 

·         niewłaściwe określenie wymiaru podatku od środków transportowych w przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, którego wysokość, naliczano począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu rejestracji, a nie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty co jest niezgodnie z art. 9 ust. 4 i 4 b w powiązaniu z art. 11 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

 

·         przyjęcie nieprawidłowej zasady naliczania odsetek od nieterminowych wpłat podatku, w wyniku naliczania dla podatnika, który posiadał kilka środków transportowych odsetek od kwoty przypisanej poszczególnemu pojazdowi, a nie od łącznej kwoty zaległości dotyczących danego podatnika, co skutkowało nienaliczeniem odsetek za zwłokę. Powyższe jest niezgodne z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej. Dotyczy np. karty kontowej Nr: 50/07, 51/07; 39/07, 40/07,

 

·         dokonanie przypisu na karcie podatnika w kwocie innej od kwoty podatku wykazanego w deklaracji, oraz dokonanie przypisu na karcie podatkowej w roku innym, niż wynikający z deklaracji, co jest niezgodne z przepisem określonym w art. 21 § 2 ustawy. Dotyczy karty kontowej Nr: 27/06, 40/07,

 

·         rozliczanie wpłat z tytułu podatków od środków transportowych niezgodnie z art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej. Dotyczy karty kontowej Nr 50/07 i 51/07 wpłata dokonana w dniu 15.03.2007 r. w 1.487,00 zł i w dniu 8.10.2007 r. w kwocie 1.487,00 zł,

 

­   -   nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, a dotyczących prowadzenie ewidencji księgowej podatku od środków transportowych w formie kart kontowych założonych dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania (pojazdów), a nie dla poszczególnych podatników. Powyższe narusza postanowienia § 11 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 ww. rozporządzenia,

 

­    -  ewidencjonowanie wydatków i dochodów niezgodnie ze wskazaniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Powyższe dotyczy:

 

*     ujęcia wydatków związanych z zapłatą prowizji od udzielonych kredytów i pożyczek w dz. 757 rozdz. 75702 § 8070. W roku 2006 w kwocie 8.674,00 zł, natomiast w roku 2007 w kwocie 24.060,00 zł,

 

*       wydatków dotyczących zapłaty faktur Nr 42/502/40/04 z dnia 11.07.2007 r. na kwotę 6.960,47 zł, Nr 47/501/40/04 z dnia 17.07.2007 r. na kwotę 42.117,34 zł; Nr 61/501/40/04 z dnia 07.08.2007 r. na kwotę 23.219,21 zł; wystawionych w związku z wykonaniem nawierzchni bitumicznej dróg gminnych: Brzezie, Targowisko „Autobusowa”, Kłaj „Kolejowa Boczna” na łączną kwotę 72.297,02 zł, w dz. 600 rozdz. 60016 § 4300,

 

*       ujęcia dochodów z tytułu podatku od środków transportowych uzyskanych od podatnika występującego w obrocie gospodarczym jako osoba prawna – spółka z o.o., w klasyfikacji dotyczącej osób fizycznych tj. dz. 756 rozdz. 75616 § 034,

 

­      - nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, a w szczególności:

 

*       podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu, na sprzedaż w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości, której cena wywoławcza była wyższa niż 10.000 euro, zamieszczając ogłoszenie w prasie codziennej w dniu 12.04.2006 r., w terminie krótszym niż co najmniej 30 dni, przez terminem wyznaczonym na przetarg tj. 09.05.2006 r., czym naruszono § 6 ust. 1 w powiązaniu z ust. 4 ww. rozporządzenia,

 

*      brak zamieszczenia w treści ogłoszenia zawartego w prasie codziennej informacji dotyczącej sposobu zagospodarowania nieruchomości oraz terminu zagospodarowania nieruchomości, skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży, czym naruszono § 16 pkt 1 i pkt 9 ww. rozporządzenia,

 

*      przyjęcie i pozytywne zakwalifikowanie do części niejawnej, jedynej złożonej w przetargu oferty mimo, iż nie wskazano w niej sposobu zapłaty oferowanej ceny, czym naruszono § 17 ust. 2 pkt 4 ww. rozporządzenia. Równocześnie oferta wraz z oświadczeniem o przyjęciu warunków przetargu bez zastrzeżeń została podpisana tylko przez Wiceprezesa biorącej udział w przetargu spółki z o.o. tj. niezgodnie z postanowieniami dotyczącymi reprezentacji spółki. Z przedstawionego do kontroli aktu notarialnego z dnia 14.06.2006 r. – umowa sprzedaży opisywanej nieruchomości wynika, że do reprezentowania spółki, która złożyła ofertę, uprawnieni są łącznie: Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu. Komisja przetargowa, nie podjęła czynności wyjaśniających w tej sprawie. Powyższym naruszono § 20 pkt 3 ww. rozporządzenia,

 

*      niewskazanie w informacji o wyniku przetargu z dnia 9.05.2006 r. liczby osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu oraz ceny wywoławczej, co narusza postanowienia § 12 pkt 3 i pkt 4 cytowanego wyżej rozporządzenia,

 

Powyższe nieprawidłowości dotyczą przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kłaj, stanowiącej kompleks całościowy, obj. Kw 11717, oznaczonej nr ewidencyjnym: 1387/6, 1387/7, 1387/8, 1387/9, 1387/10, 1387/11, 1387/12, 1387/13, 1387/14, 1387/15, 1387/16, 1387/17, 1387/18, 1387/19, 1387/20, 1387/21, 1387/22, 1387/23, 1387/24, 1387/25, 1287/26, 1387/27, 1387/28, 1387/29, 1387/30, 1387/31, 1387/32, 1387/32, 1387/33 o łącznej powierzchni 2,76 ha.

 

*   niewyznaczenie w ogłoszeniach żadnych dodatkowych warunków, które winni spełniać uczestnicy pisemnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości dzięki, którym oferty – poza ceną – mogłyby być weryfikowane, co jest niezgodne z postanowieniami § 16 pkt 5 ww. rozporządzenia oraz niezgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi między innymi, że przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty. Dotyczy powyżej wskazanego przetargu oraz przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łysokaniach o nr ew. 410/509 o pow. 0,05 ha oraz dz. nr 410/511 o pow. 0,05 ha objętej Kw nr 21506,

 

­ -    gospodarowanie mieniem komunalnym bez zachowania szczególnej staranności o pozyskiwane dochody Gminy, w wyniku braku waloryzacji stawki czynszu na 2007 r. o wskaźnik inflacji cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, niezgodnie z zarządzeniem Nr 40/06 Wójta Gminy w Kłaju z dnia 28 listopada 2006 r. – dotyczy umowy najmu zawartej w dniu 14.12.2005 r., której przedmiotem jest najem części pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Nr 820 położonego w Kłaju oraz budynku Nr 359 położonego w Brzeziu,

 

­ -    udzielanie i rozliczanie dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych Gminy Kłaj, niezgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz niezgodnie z zawartymi umowami, a w szczególności:

 

*  brak wskazania w treści zawartych umów zapisów dotyczących sposobu rozliczenia udzielonej dotacji celowej, czym naruszono art. 131 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Dotyczy np umowy z dnia 27.01.2006 r. Nr 9/I/LKS/dot/2006 na kwotę 9.250,00 zł, dnia 27.01.2006 r. Nr 6/I/LKS/dot/2006 na kwotę 12.000,00 zł,

 

*  pozytywne rozpatrzenie złożonych ofert oraz przyznanie dotacji podmiotom, których oferta nie zawierała wymaganych przepisami prawa dokumentów, tj. aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta i umocowania osób go reprezentujących. Powyższe dotyczy dotacji: przyznanej umową z dnia 27.01.2006 r. Nr 9/I/LKS/dot/2006 na kwotę 9.250,00 zł, przyznanej umową z dnia 25.01.2007 r. Nr 5/I/LKS/dot/2007 na kwotę 10.550,00 zł oraz umową z dnia 24.01.2007 r. Nr 1/I/UKS/dot/2007 na kwotę 6.700,00 zł. Jednocześnie przyjęto i pozytywnie rozpatrzono ofertę, która w kosztorysie ze względu na rodzaj kosztów, nie zawierała wskazania ilości jednostek, kosztu jednostkowego niezgodnie z pozycjami tabeli wskazanej we wzorze oferty – dotyczy dotacji udzielonej umową z dnia 27.01.2006 r. Nr 6/I/LKS/dot/2006 na kwotę 12.000,00 zł.

Powyższe narusza wskazania zawarte w załączniku nr 1 (Oferta organizacji pozarządowej/podmiotu/jednostki organizacyjnej) do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania,

 

*  niedostosowanie w zawartej umowie w dniu 27.01.2006 r. Nr 6/I/LKS/dot/2006 na kwotę 12.000,00 zł na realizacje zadania pn.: „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych”, kosztorysu kalkulującego przewidywane koszty realizacji zadania publicznego, do kwoty przyznanej dotacji w wysokości niższej, niż wnioskowano w złożonej ofercie, czym naruszono art. 16 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

 

*  w ramach rozliczenia dotacji uwzględnienie sprawozdań częściowych, nie zawierających wskazania rozliczenia wykonanych wydatków, ze względu na poszczególne rodzaje kosztów - wpisano tylko w odpowiedniej części sprawozdania, kwotę łączną wykorzystanej dotacji. W związku z powyższym rozliczono środki z przyznanej dotacji niezgodnie ze wskazaniami podanymi we wskazanych w załączniku nr 3 (wzór sprawozdanie częściowe*/końcowe*) z wykonania zadania publicznego do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadani publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy dotacji udzielonej umową z dnia 27.01.2006 r. Nr 9/I/LKS/dot/2006 na kwotę 9.250,00 zł oraz dotacji udzielonej umową z dnia 27.01.2006 r. Nr 6/I/LKS/dot/2006 na kwotę 12.000,00 zł.,

 

*  przyjęcie do rozliczenia dotacji kwot związanych z:

 

­  -   opłatą związkową i uprawnieniami zawodnika – łącznie 1,080,00 zł – dotyczy KP Nr 311/08/06 z dnia 10.08.2006 r., KP Nr 385/08/06 z dnia 23.08.2006 r., KP Nr 310/08 z dnia 10.08.2006 r. – powyższe wydatki nie zostały określone w kosztorysie stanowiącym integralną część umowy; remontem pomieszczeń sanitarnych – kwota 103,50 zł z faktury Nr Fa/154/2006/F z dnia 21.09.2006 r. na kwotę 367,50 zł – niezgodnie z postanowieniami wskazanymi w uchwale Nr XXXVI/277/2005 Rady Gminy w Kłaju z dnia 22 listopada 2005 r., w której w załączniku § 3 ust. 3 wskazano, że dotacje udzielone w związku ze zleceniem zadania w formie wsparcia, nie mogą być wykorzystywane między innymi na remont budynków – dotyczy dotacji udzielonej umową z dnia 27.01.2006 r. Nr 9/I/LKS/dot/2006 na kwotę 9.250,00 zł.,

 

­  -   usługami fotograficznymi, w łącznej kwocie 110,00 zł – powyższe wydatki nie zostały wskazane w kosztorysie stanowiącym integralną część umowy, fakturę FF/96/2007 z dnia 14.06.2007 r. na kwotę 49,56 zł oraz fakturę nr 60/2007 z dnia 10.11.2007 r. na kwotę 63,82 zł (z tej pozycji uwzględniono w rozliczeniu 60,44 zł); opłaty za basen w łącznej kwocie 123,74 zł – faktura nr 2007/V00000004 z dnia 10.01.2007 r. na kwotę 86,08 zł oraz Fa nr 2007/V00000005 z dnia 10.01.2007 r. na kwotę 37,66 zł. Wyżej wymienione faktury zostały wystawione i zapłacone przed dniem zawarcia umowy tj. przed 24.01.2007 r. – umowa z dnia 24.01.2007 r. Nr 1/I/UKS/dot/2007 na kwotę 6.700,00 zł.,

 

­    - zakupem strojów i sprzętu w kwocie przekraczającej o 1.120,15 zł, delegacji sędziów w kwocie przekraczającej o 111,00 zł, transporcie uczestników w kwocie przekraczającej o 600,00 zł, sumy wskazane dla ww. rodzaju kosztu w zawartej umowie z dnia 27.01.2006 r. Nr 9/I/LKS/dot/2006 na kwotę 9.250,00 zł.,

 

Powyższym naruszono art. 145 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz zapisy zawarte w umowach, w powiązaniu z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

*  przekazywanie pierwszej transzy przyznanych dotacji, po terminie wskazanym w zawartych umowach. Dotyczy dotacji udzielonej:

 

­    - umową z dnia 27.01.22006 r. Nr 9/I/LKS/dot/2006 na kwotę 9.250,00 zł – środki przekazano w dniu 06.04.2006 r., pomimo zapisów w umowie tj. 14 dni po jej podpisaniu,

­   - umową z dnia 27.01.2006 r. Nr 6/I/LKS/dot/2006 na kwotę 12.000,00 zł, środki przekazano w dniu 07.04.2006 r., pomimo zapisów w umowie tj. 14 dni po jej podpisaniu,

 

­   -   wydatkowanie środków budżetowych na finansowanie letniego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Gminy Kłaj powyżej kwot wskazanych w zawartych porozumieniach: z dnia 03.04.2006 r. i z dnia 28.02.2007 r., pomiędzy Powiatem Wielickim a Gminą Kłaj. Zgodnie z uzgodnieniami, Powiat przekazał:

 

·         w 2006 r. kwotę 43.590,00 zł, natomiast Gmina wydatkowała na to zadanie 44.260,00 zł, czyli o 616,77 zł, ponad kwoty uzgodnione porozumieniem;

·         w 2007 r. kwotę 33.900,00 zł, a Gmina wydatkowała na to zadanie 34.948,45 zł, czyli o 1.048,45 zł ponad kwoty uzgodnione porozumieniem,

 

­      - naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zapisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, poprzez:

 

·         nieprawidłowe przeprowadzanie procedury w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 euro w sytuacji, gdy wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 65.432,71 euro. Nie przesłano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, czym naruszono art. 40 ust. 2 ww. ustawy. Ponadto, wyznaczono w ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert, niezgodnie z art. 43 ust. 1 ww. ustawy – dotyczy zamówienia udzielonego w dniu 24.05.2007 r. w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem było wykonanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych Gminy Kłaj w 2007 r. w miejscowościach: Kłaj, Targowisko, Łętkowice, Łysokanie, Brzezie i Dąbrowa,

 

·         niewykluczenie wykonawcy, który nie złożył wymaganego przez zamawiającego dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu, i tak:

 

-    jedyny biorący udział w postępowaniu wykonawca, przedstawił kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawioną wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, niezgodnie z zapisami pkt 9 ppkt 9.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powyższym naruszono art. 24 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy. Ponadto zaniechano unieważnienia postępowania z przyczyn wskazanych w art. 93 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Dotyczy zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 19.05.2006 r., którego przedmiotem był remont pomieszczeń w budynku WDK Grodkowice. Adaptacja na lokal mieszkalny dla repatriantów z Kazachstanu,

 

 -    wykonawca, który złożył ofertę Nr 2 nie przedstawił wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, w części wymaganej przez zamawiającego dysponowania przynajmniej 15 pracownikami zdolnymi wykonać zamówienie oraz wykazu niezbędnych do wykonywania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca. Powyższym naruszono wskazania zawarte w pkt 1.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie skorzystał z możliwości wskazanej w art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym nie wykluczył wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy,

 

·      zawarcie w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymogów dotyczących potwierdzenia stosownymi dokumentami doświadczenia zawodowego, poprzez sporządzenie i załączenie do oferty wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania podczas, gdy przedmiotem zamówienia były roboty budowlane. Podane warunki przez zamawiającego w treści siwz są niezgodne z § 1 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia oraz stanowią naruszenie art. 7 ww. ustawy. Dotyczy zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 24.05.2007 r., którego przedmiotem było wykonanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych Gminy Kłaj w 2007 r. w miejscowościach: Kłaj, Targowisko, Łętkowice, Łysokanie, Brzezie i Dąbrowa”,

 

·       niewskazanie w treści, zawiadomienia skierowanego do wykonawców biorących udział w postępowaniu, nazwy (firmy), siedziby i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację, czym naruszono wskazania zawarte w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu znak sprawy: 341/RI/7PN/07 z dnia 18.10.2007 r. oraz ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, nie zawierają informacji dotyczących nazwy (firmy), siedziby i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację, czym naruszono wskazania zawarte w art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dotyczy zamówienia publicznego udzielonego w dniu 05.11.2007 r. w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej kwot z art. 11 ust. 8 ww. ustawy, którego przedmiotem była: rozbudowa dachu na budynku Urzędu Gminy Kłaj wraz z dociepleniem ścian i stropów oraz wymianą stolarki,  

 

Odpowiedzialność za powstanie nieprawidłowości ponoszą Wójt Gminy oraz Skarbnik Gminy.

 

Przedstawiając powyższe ustalenia Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie prosi o podjęcie skutecznych działań zmierzających do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości, poprzez realizację następujących wniosków pokontrolnych.

 

1.       Udzielanie przez Wójta Gminy pełnomocnictw dyrektorom oświatowych, gminnych jednostek organizacyjnych do jednoosobowego działania, zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

 

2.       Sporządzanie bilansu budżetu Gminy Kłaj zgodnie z zasadami rachunkowości, przedstawiając w nim rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową jednostki.

 

3.       Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), a w szczególności:

 

-    powierzenie Skarbnikowi Gminy obowiązków i odpowiedzialności, wynikających z art. 45 ust. 1 ustawy, a dotyczących prowadzenia rachunkowości jednostki, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 

-    w trakcie przeprowadzania kontroli na podstawie art. 187 ww. ustawy, wypełnianie w pełni obowiązku przeprowadzania corocznie kontroli, co najmniej 5 % wydatków podległych jednostek,

 

-     zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym oraz zaciąganie zobowiązań obciążających plan finansowy kolejnych lat, z uwzględnieniem wcześniej poniesionych wydatków lub zaciągniętych zobowiązań oraz z granicach udzielonych przez Radę Gminy upoważnień w tym zakresie,

 

regulowanie zobowiązań finansowych w terminach ich wymagalności wskazanych w zawartych umowach oraz w wystawionych fakturach, celem wyeliminowania ewentualnych konsekwencji w postaci ponoszenia kosztów odsetek, zgodnie z przepisem określonym w art. 35 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy,

 

-     ponoszenie wydatków publicznych na cele i w wysokości ustalonej w planie finansowym jednostki, zgodnie z postanowieniami art. 35 ustawy oraz zasadą gospodarki finansowej wskazującą, iż dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym jednostki, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

 

-       określanie wartości nominalnej zaciągniętych zobowiązań w zawartych umowach, zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 85 ust. 1 ww. ustawy;

 

4.       Przestrzeganie wewnętrznych regulacji prawnych w zakresie gospodarki kasowej, poprzez:

 

        wpisywanie na listach płac oraz listach wypłat diet radnych daty wypłaty gotówki,

        wypełnianie wniosków o zaliczkę wskazując w nich termin, do którego zaliczka ma być rozliczona.

 

5.       Stosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135, poz. 955), poprzez terminowe przekazywanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej.

 

6.       Podjęcie skutecznych działań zapewniających prawidłowe sporządzanie sprawozdań budżetowych, stosownie do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.), a w szczególności:

 

-        ujmowanie w nich danych wynikających z poprawnie prowadzonej ewidencji księgowej. Ponadto, należy sporządzić sprawozdania: Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych Gminy oraz Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych – za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 r. i od początku roku do dnia 30.06.2007 r. w zakresie obniżenia górnych stawek podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych, zgodnie ze stanem faktycznym i przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

 

-        nadzorowanie jednostek organizacyjnych składających sprawozdania jednostkowe w celu wyeliminowania przypadków naruszenia terminu sporządzania tych sprawozdań oraz uchybień formalnych w zakresie braku wskazania adresata,

 

-   sporządzanie wszystkich sprawozdań wymaganych przepisami ww. rozporządzenia.

 

7.       Respektowanie postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.), a w szczególności podjęcie działań zgodnych z prawem w celu dokonania zmian warunków płacy pracownikom, którym przyznano wynagrodzenie niezgodnie z ww. przepisami.

 

8.       Realizowanie postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.), poprzez:

 

         określanie przypisu podatku w drodze decyzji organu podatkowego w sytuacji, gdy podatnik nie złożył stosownej deklaracji w sprawie podatku,

 

         prawidłowe określenie wymiaru dla nowo nabytych środków transportowych, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.,

 

         naliczanie odsetek w wysokości oraz zgodnie z na zasadami wynikających z przepisów Ordynacji podatkowej oraz odpowiednich przepisów wykonawczych,

 

         dokonywanie przypisów na kartach podatników zgodnie z kwotą wykazaną w deklaracji i wynikających z przyjętych uchwałą Rady Gminy stawek podatkowych,

 

         rozliczanie wpłat z tytułu podatku od środków transportowych zgodnie z art. 55 § 2 ww. ustawy,

 

9.       Prowadzenie ewidencji księgowej podatku od środków transportowych, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 112, poz. 761).

 

10.    Zaliczanie zrealizowanych dochodów i wydatków poniesionych w toku wykonywania planu finansowego do właściwej klasyfikacji budżetowej zgodnie z wymogami rozporządzenia z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726).

 

11.    Prowadzenie gospodarki nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Kłaj, zgodnie z wymogami przepisów prawa, a w szczególności w czasie przeprowadzania sprzedaży niezabudowanych nieruchomości w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego:

 

-       podawanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, których cena wywoławcza jest wyższa niż 10.000 euro, z zachowaniem terminu co najmniej 30 dni, przed wyznaczonym terminem przetargu,

 

-       zamieszczanie w treści ogłoszenia o przetargu informacji wymaganych § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108),

 

-       podjęcie skutecznych działań w celu prawidłowej weryfikacji złożonych na przetarg ofert w celu zakwalifikowania do części niejawnej przetargu ofert spełniających wymagania wskazane w § 17 ww. rozporządzenia,

 

-        podawanie do publicznej wiadomości, informacji o wynikach przetargu zawierającej wszystkie wskazania § 12 ww. rozporządzenia, a w szczególności liczbę osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu oraz cenę wywoławczą nieruchomości,

 

-       dokonując sprzedaży nieruchomości, w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego, wyznaczanie dodatkowych warunków, które winni spełniać uczestnicy przetargu, dzięki którym, oferty poza ceną, mogłyby być weryfikowane.

 

12.    Zapewnienie dbałości o pozyskiwane dochody Gminy, poprzez coroczne waloryzowanie stawek czynszu najmu i dzierżawy o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, zgodnie podjętymi zarządzeniami Wójta Gminy Kłaj.

 

13.    Prawidłowe udzielanie i rozliczanie dotacji udzielonych podmiotom w celu realizacji zadań z zakresu działalności pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), poprzez:

 

-        ujmowanie w treści zawartych umów zapisów określających sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej,

 

-        udzielanie dotacji podmiotom, które złożyły oferty zawierające wszystkie wymagane przepisami prawa wskazania oraz odrzucanie ofert w przypadkach, gdy nie spełniały wymagań wskazanych w konkursie i ustawie,

 

-        dostosowanie kosztorysów, stanowiących załączniki do umów, do rzeczywistych kwot przyznanych dotacji,

 

-        rozliczanie dotacji na podstawie prawidłowo sporządzanych sprawozdań przez jednostki otrzymujące dotacje, w celu zweryfikowania i rozliczenia przyznanych środków finansowych, w odniesieniu do wskazanych w tych sprawozdaniach poszczególnych rodzajów kosztów,

 

-        zweryfikowanie rozliczenia dotacji udzielonych: umową z dnia 27.01.2006 r. Nr 9/I/LKS/dot/2006 na kwotę 9.250,00 zł; umową z dnia 24.01.2007 r. Nr 1/I/UKS/dot/2006 na kwotę 6.700 zł. Ponadto, należy podjąć zgodne z prawem działania mające na celu zwrot do budżetu Gminy Kłaj nieprawidłowo przyjętych i rozliczonych kosztów tj. niezgodnie z zawartymi umowami,

 

-      przekazywanie środków finansowych związanych z udzielonymi dotacjami zgodnie z terminami podanymi w zawartych umowach.

 

14.    Dokonywanie wydatków finansowych do wysokości kwot wskazanych w zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego umowach i porozumieniach, na realizację zadań zleconych gminie.

 

15.    Stosowanie wymogów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87 poz. 605), a w szczególności:

 

-        przeprowadzanie procedury w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o prawidłowo ustaloną wartość zamówienia,

 

-        prawidłowe zamieszczanie w siwz wymogów stawianych wykonawcom w zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  adekwatnych do przedmiotu zamówienia,

 

-        w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 26 ustawy, wzywanie przez zamawiającego wykonawców do uzupełnienia w wyznaczonym terminie oświadczeń lub dokumentów lub wyjaśnienia złożonych oświadczeń i dokumentów, celem potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. W przypadku nieuzupełnienia stosownych dokumentów lub nie złożenia stosownych wyjaśnień wykluczanie z postępowań wykonawców na mocy art. 24 ww. ustawy,

 

-        zamieszczanie w treści zawiadomienia skierowanego do wykonawców biorących udział w postępowaniu a także w ogłoszeniu o rozstrzygnięciu postępowania, informacji wymaganych art. 92 ww. ustawy,

 

W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego do wniosków pokontrolnych zawartych w wyżej wymienionym wystąpieniu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby – stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

 

W terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego kontrolowana jednostka jest obowiązana zawiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

adresat

a/a

 

Do wiadomości:

Przewodniczący

Rady Gminy

Kłaj

 Lista załączonych plików      
Gm Kłaj(k)08 (165.5kB) pobierz pokaż
Metryka Gmina Kłaj (22kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Wojciech Rup

Ilosc wyswietlen:

2856

Zródlo:

Wojciech Rup

Ostatnia zmiana:

2008-05-20 12:08:59

Utworzony:

2008-05-20 10:44:00

Historia zmian