Biuletyn Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Wyszukiwane slowo:


Licznik odwiedzin
7913740
od 14 lipca 2004DZIAŁALNOŚĆ IZBY » Sprawozdawczość JST » Informacje ogólne

Rodzaje sprawozdań badanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie

Jednostki samorządu terytorialnego przekazują do właściwych terytorialnie regionalnych izb obrachunkowych następujące sprawozdania (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej Dz.U.Nr 24, poz.279 z późn. zm.):

1)    Rb-27S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia),

2)    Rb-PDP - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu (wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia),

3)    Rb-28S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia),

4)    Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia),

5)    Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia),

6)    Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności (wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia),

7)    Rb-30 - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych (wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia),

8)    Rb-31 - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych (wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia),

9)    Rb-32 - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych (wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia),

10) Rb-33 - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej (wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia).

 

Regionalne Izby Obrachunkowe przekazują dane z tych sprawozdań w wersji elektronicznej do Ministerstwa Finansów (Departament Finansów Samorządu Terytorialnego). Sprawozdanie Rb-PDP jest przekazywane dodatkowo w formie dokumentu.

 

Ponadto zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują w formie dokumentu dysponentom głównym przekazującym dotacje oraz regionalnym izbom obrachunkowym do wiadomości następujące sprawozdania:

-      Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia),

-      Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia).

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U.Nr 148, poz.1653) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury posiadające osobowość prawną oraz gminne, powiatowe i wojewódzkie fundusze celowe (posiadające osobowość prawną) a także samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych zobowiązane są do sporządzania sprawozdań:

Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności.

Regionalne izby obrachunkowe na podstawie zbiorczych sprawozdań otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego sporządzają zbiorcze sprawozdania i przekazują je do Ministerstwa Finansów (Departament Długu Publicznego).

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U.Nr 153, poz. 1752) – zarządy jednostek samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania finansowe (bilanse) i przekazują je do 30 kwietnia roku następnego do właściwej terytorialnie regionalnej izby obrachunkowej.

 

Na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z  2003 roku Dz.U.Nr 15, poz.148 z późn.zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izby obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

 

 

Redaktor:

Barbara Trzos

Ilosc wyswietlen:

6414

Zródlo:

Ostatnia zmiana:

2005-01-17 10:03:33

Utworzony:

2005-01-14 15:14:25

Historia zmian